بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 اردبیل

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

Abstract
In order to evaluate the effect of four herbicides (Ethalfluralin, Trifluralin, Pendimethalin and Metribuzin) of potato fields in IRAN for control of Lambsquarter (Chenopodium album) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus), an experiment was conducted at the green house of Mohaghegh Ardabili University in 2008. A dose-response study was conducted based on completely randomized design with four replications. The potato cultivar was Agria. Herbicides were used in six doses including recommended dose, higher and lower doses. All herbicides were sprayed pre-emergence. Results showed that ranking of these herbicides for weed control were Ethalfluralin, Metribuzin, Pendimethalin and Trifluralin, respectively. Also ranking of herbicides for potato safety were Metribuzin, Trifluralin, Pendimethalin and Ethalfluralin respectively.

Keywords: Ethalfluralin, Trifluralin, Pendimethalin and Metribuzin

عنوان مقاله [English]

Evaluating of Some Preemergence Herbicides for Lambsquarter and Redroot Pigweed Control in Potato Fields

نویسندگان [English]

  • M.T. Al-e-Ebrahim 1
  • M. H. Rashed-Mohassel
  • S. Wilcokson
  • M. A. Baghestani 2
  • R. Ghorbani
1
2 Plant Pest and Disease Research Institute
چکیده [English]

چکیده
به‌منظور بررسی کارایی چهار علف‌کش اتال فلورالین، تریفلورالین، پندیمتالین و متری‌بوزین در مزارع سیب‌زمینی و روی علف‌های هرز سلمه و تاج‌خروس آزمایشی گلخانه ای در سال 1387 در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. آزمایش‌ها به‌صورت پاسخ به دز در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و با استفاده از رقم آگریا انجام شد. کلیه علف‌کش‌ها در 6 دز به‌صورت دزهای کاهش یافته تا دزهای افزایشی نسبت به دز توصیه شده استفاده شدند. کلیه علف‌کش‌ها به‌صورت پیش رویشی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اتال فلورالین، متری‌بوزین، پندیمتالین و تریفلورالین بترتیب کاراترین علف‌کش‌ها در کنترل سلمه و تاج‌خروس بودند. اما از لحاظ درجه بندی از نظر کمترین خسارت به سیب‌زمینی، متری‌بوزین، تریفلورالین، پندیمتالین و اتال فلورالین به ترتیب بهترین علف‌کش‌ها بودند.

واژه های کلیدی: اتال فلورالین، تریفلورالین، پندیمتالین، متری‌بوزین

CAPTCHA Image