اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 اهواز

چکیده

چکیده
تیمار خاک با حشره کش ها روشی موثر برای کنترل موریانه ها می باشد. دو عامل که در کارایی یک حشره کش جهت کنترل موریانه های زیرزمینی اثر می گذارند خاصیت عدم دورکنندگی و میزان سمیت بالای آن است که در نوع جدید موریانه کش ها از جمله تیامتوکسام موجود است که کاربرد آن در خاک توصیه شده است. موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitidae) به دلیل تغذیه از کلیه مواد حاوی سلولز مهمترین آفت اقتصادی مخرب ساختمان ها در اهواز می باشد. M. diversus به گروه موریانه های زیرزمینی تعلق دارد و اکثراً دارای تجمعاتی در زیر سطح خاک بوده و لانه آنها توده های فشرده ای ازحجره های کوچک است و از طریق ایجاد گالری های زیرزمینی به ساختمان ها و گیاهان دست می یابد. تیامتوکسام روی M. diversus با استفاده از روشهای زیست سنجی لوله های آزمایشی و ظروف پلاستیکی در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. حدود غلظتی استفاده شده بین 5000 – 5 پی پی ام بود. خاک تیمار شده با غلظت های بالای 50 پی پی ام (میلی گرم در کیلوگرم) از تیامتوکسام در طول 7 روز به عنوان مانع شیمیایی موثر جهت توقف و ایجاد تاخیر در نفوذ موریانه ها به خاک عمل کرد. تیامتوکسام به عنوان دورکننده اثر نکرد، همچنین نتایج دلالت می کند که مرگ ومیر در غلظت های بالای 50 پی پی ام به صورت تدریجی افزایش یافت. نفوذ، مساحت تونل زنی و فعالیت تغذیه ای در طول 7 روز در خاک تیمار شده کاهش یافت. بر اساس نتایج این بررسی تیامتوکسام به عنوان موریانه کش موثر و مانع شیمیایی مناسبی جهت تیمار خاک پیشنهاد می گردد.

واژه های کلیدی: موریانه Microcerotermes diversus، تیامتوکسام، دور کنندگی، سمیت، فعالیتهای تونل زنی و تغذیه ای

عنوان مقاله [English]

Effects of Thiamethoxam on feeding and tunneling activities of the termite Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • zeynab Fathollahy
  • Behzad Habibpour 1
  • Saeid Moharramipour
  • farhan kocheili 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
Treating soil with insecticides is thought to be an effective method for termite control. Speed of action and repellency of insecticides are important factors for discussing their barrier effects as soil-treatment termiticide. Microcerotermes diversus (Silvestri) is the most economically destructive termite in structures in Ahwaz region, because the species feed on anything with cellulose. M. diversus live in subterranean nests and access to buildings and plants through subterranean galleries. The chemical barrier effect of thiamethoxam against M. diversus was evaluated under the laboratory using glass tube and plastic container methods. The concentrations used ranged from 5 to 5000 ppm. Soil treated with >50 ppm of thiamthoxam had a barrier effect and could stop the penetration of termite within 7days. Thiamethoxam did not act as a repellent, as indicated by a gradual increase in mortality at >50 ppm with slight penetration, tunneling area and feeding activity into the treated soil during the 7-day trial. The results suggest that thiamethoxam is an effective termiticide, a suitable barrier for soil treatment, that also acts as a non-repellent, inhibitive entry of termites into treated soil.

Keywords: Microcerotermes diversus, Thiamethoxam, Repellent, Mortality, Tunneling and Feeding Activities

CAPTCHA Image