تأثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه بیرجند

3 موسسه گیاهپزشکی کشور

چکیده

چکیده
به منظور مطالعۀ تأثیر عوامل محیطی (نور، دما، تنش شوری و خشکی، اسیدیته و عمق دفن بذر) بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی آزمایشهایی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1388 انجام گردید. نتایج نشان داد که بذور این علف هرز انگل در دو شرایط نور/تاریکی و تاریکی مداوم جوانه زنی یکسانی داشتند که بیانگر غیر فتوبلاستیک بودن بذور این گونه است. بذور این علف هرز توانستند در دامنه وسیعی از دماهای آزمایش شده شب/روز (5/10، 10/20، 15/25، 20/30 و 25/35 درجۀ سانتی گراد) در دو رژیم نور/تاریکی و تاریکی مداوم به طور میانگین بیشتر از 84% قابلیت جوانه زنی داشته باشند و حداکثر جوانه زنی (3/98%) در دمای متناوب 25/15 درجه سانتی گراد صورت گرفت. این علف هرز تا سطح بالایی از شوری قابلیت جوانه زنی خود را حفظ کرده و حتی در غلظت 320 میلی مولار کلریدسدیم 7/66% جوانه زنی داشت، هر چند که جوانه زنی آن در غلظت 640 میلی مولار متوقف شد. جوانه زنی بذور اگرچه تا پتانسیل اسمزی 4/0- مگاپاسکال بیش از 80% بود، اما افزایش بیشتر تنش خشکی منجر به کاهش شدید جوانه زنی گردید. بذور سس شرقی در دامنه اسیدیته 4 تا 10 به طور متوسط بیش از 90% جوانه زدند و جوانه زنی زیاد تحت تأثیر اسیدیته قرار نگرفت. عمق دفن بذر به شدت سبز شدن بذور سس شرقی را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که هیچ گیاهچه-ای از بذور دفن شده در عمق بیشتر از 3 سانتی متر سبز نگردید و حداکثر سبز شدن (100%) مربوط به بذوری بود که در سطح خاک در زیر دو لایه کاغذ صافی کشت شدند. اطلاعات این مطالعه برای پیش بینی پتانسیل این گونه علف هرز برای انتشار به مناطق جدید مفید خواهد بود.

واژه های کلیدی: سس شرقی، اکولوژی علف هرز، علف های هرز انگل، عمق دفن

عنوان مقاله [English]

Effect of Environmental Factors on Germination and Emergence of Eastern Dodder (Cuscuta monogyna)

نویسندگان [English]

  • Esmail Ebrahimi 1
  • s_v Eslami 2
  • eskandar zand 3
1 Ferdowsi university of Mashhad
2
3
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of environmental factors (light, temperature, salinity and drought stress, acidity and burial depth) on germination and emergence of eastern dodder (Cuscuta monogyna Vahl), experiments were conducted at the Research Laboratory of Faculty of Agriculture, Birjand University in 2009. Results showed that seeds of this parasite weed had identical germination under light/dark and continuous dark conditions, indicating this weed species is non-photoblastic. Seeds of this weed species showed average germinability greater than 84% over a wide range of temperatures (10/5, 20/10, 25/15, 30/20 and 35/25 C) at both light/dark and continuous dark regimes and the maximum germinability (98.3%) was observed at 25/15ºC. Eastern dodder could retain its germinability at high salinity levels and even at salinity level of 320 mM NaCl 66.67% of seeds germinated, although its germination was ceased at 640 mM NaCl. Seeds germinated greater than 80% until the drought level of -0.8 MPa, while further increasing of drought stress caused a remarkable reduction of seed germination. This weed seeds showed averagely greater than 90% germination at pH range of 4-10 and seed germination was not notably affected by pH. Seed burial depth had a great impact on eastern dodder seedling emergence, so that no seedling emerged from seeds buried deeper than 3cm and maximum emergence (100%) occurred where seeds placed on the soil surface covered with 2 layers of filter paper. The information of this study would be helpful for estimating the potential of this species to spread to new areas.

Keywords: Eastern dodder, Weed ecology, Parasite weeds, Burial depth

CAPTCHA Image