شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 فردوسی

چکیده

چکیده
یکی از عوامل مهم پوسیدگی بذر، ریشه، طوقه، مرگ گیاهچه، و بوته میری صیفی جات گونه های مختلف Pythium می‌باشد. به منظور شناسایی این گونه ها و ارزیابی بیماریزایی آنها روی تعدادی از صیفی جات، نمونه برداری هائی از خاک و بوته های بیمار تعدادی از مزارع خیار، گوجه‌فرنگی، کدو، بادمجان، طالبی، خربزه و هندوانه در مناطق مشهد، چناران، قوچان، فریمان، تربت‌جام، گناباد، کاشمر، خواف، نیشابور، سبزوار، تربت‌حیدریه، کلات، درگز، سرخس و تایباد طی فصل زراعی 86 ـ 85 به صورت تصادفی به عمل آمد. از نمونه های جمع آوری شده در مجموع 60 جدایه Pythium جدا وخالص‌سازی شد. سپس براساس خصوصیات ریخت‌شناسی و میکرومتری مورد بررسی تاکسونومیکی قرار گرفتند. فراوانی نسبی گونه های شناسایی شده شامل 44/46 درصد P. ultimum var. ultimum ، 66/16 درصد P. aphanidermatum، 33/13 درصد P. amasculinum، 10 درصد Pythium Group HS ، 66/6 درصد P. oliganderum، 33/3 درصد P. paroecondrum و33/3 درصد P. echinulatum بود، از بین انها گونه ی P. amasculinu، P. echinulatumو P. paroecondrum برای ایران جدید می‌باشند. آرایه‌ های P. ultimum var. ultimum ، Pythium Group HS و P. oliganderum برای اولین بار از روی صیفی‌جات گزارش می‌شود. مطالعات بیماریزایی جدایه‌ها در شرایط گلخانه‌ای بر روی تعدادی از صیفی‌جات نشان داد که گونه های ultimum var. ultimum .P ، Pythium Group HS، P. paroecondrum P.aphanidermatum و P. echinulatum روی گوجه فرنگی، خیار، کدو، خربزه، طالبی، هندوانه و بادمجان بیماری‌زا می‌باشند. اما amasculinum .P روی خربزه و کدو بیماریزا نبود.

واژه های کلیدی: Pythium، صیفی جات، پوسیدگی ریشه و طوقه، مرگ گیاهچه، بیماریزایی

عنوان مقاله [English]

ِIdentification of pythium spp. and Their Pathogenicity on Cucurbits in Khorasan-Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Samaneh Asgari Farsangi
  • Hamid Rouhani 1
  • M. Falahati Rastegar 2
  • esmat mahdikhani moghadam 3
  • Abbas Mokaram Hesar
1 Ferdouwsi university of mashhad
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3
چکیده [English]

Abstract
The pythium spp. are known as the principle agents of seedling blight, damping-off and root rot of cucurbits. This study was performed for determination of Pythium species involved in this diseases as well study their pathogenecity on different cucurbits. The numerous samples were taken at cultivation seasons 2006- 2007 from the fields of cucumber, tomato, egg plant, muskmelon, cucurbit, melon, and watermelon, situated in Mashhad, Chenaran, Ghochan, Fariman, Torbtejam, Gonabad, Kashmar, Khvaf, Neishboor, Sabzevar, Torbateheydarieh, Kalat, Dargaz, Sarakhs, and Taibad ( North East of Iran). sixty pythium isolates were obtined from the diseased samples in total. They were identified based on morphological and micrometric characteristics. The results showed that 46.44% are belonging to the P. ultimum var. ultimum, 16.66% to the P. aphanidermatum, 13.33% to the P. amasculinum, 10% to the Pythium Group HS, 16.6.66% to P. oliganderum, 3.33% to the P. paroecondrum, and 3.33% to the P. echinulatum . The P. amasculinu، P. echinulatum and P. paroecondrum are the first report from Iran . The Pythium Group HS and P. oliganderum are also the first report from cucurbits in Iran. The pathogenesity test of isolates showed that P. ultimum var ultimum ، Pythium Group HS، P. paroecondrum ،P. aphanidermatum and P. echinulatum are pathogenic on cucumber, tomato, egg plant, muskmelon, cucurbit, melon, and watermelon, while P. amasculinum was not Pathogenic on melon and cucurbit.

Keywords: Pythium,cucurbits, Root and foot rot, Seedling blight, Damping-off, Pathogenecity

CAPTCHA Image