معرفی گونه هایی از جنس Steiner, 1945 Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاخ فردوسی مشهد

2 فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزا در استان خراسان شمالی، طی سال های 1386 و 1387 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه جمع آوری گردید. نماتدها به روش الک و سانتریفوژ استخراج شدند. نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش تکمیل شده دگریس (De Grisse, 1969) تثبیت و به گلسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی میکروسکوپی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نمونه ها بررسی شد. در این تحقیق هشت گونه از جنس Helicotylenchus، شامل گونه های H. digonicus، H. vulgaris، H. exallus، H. pseudorobustus، H. californicus، H. canadensis، H. minziو H. crassatus شناسایی شدند که سه گونه H. californicus، H. canadensis، و H. crassatus برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه ی H. californicus به دلیل داشتن سر نیم کروی، کیسه ذخیره اسپرم پر و شکل زائده انتهای دم و گونه ی H. canadensis با داشتن سر مخروطی ناقص با چهار یا پنج شیارعرضی، استایلت بلند وانتهای دم نیم کروی و گونه ی H. crassatus با داشتن سر مخروطی ناقص و شکل دم از سایر گونه های مشابه در این جنس متمایز می شوند.

واژه های کلیدی: کلزا، نماتدهای انگل گیاهی ،,Helicotylenchus خراسان شمالی

عنوان مقاله [English]

Some Species of Helicotylenchus Steiner, 1945 Found in Rapeseed Fields of North Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • somayeh baadl 1
  • esmat mahdikhani moghadam 2
  • Hamid Rouhani 3
1
2
3 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

Abstract
In order to identify the plant parasitic nematodes of rapeseed fields in North Khorasan Provice, during years 2007-2008, 50 soil and root samples were collected. Nematodes were extracted by centrifugal flotation technique and transferred to glycerin according to the modified De Grisse method (1969). The permanent slides were prepared from the extracted nematodes. The nematodes were identified by light microscopy based on morphological and morphmetrical characters. In this study, eight species of Helicotylenchus were identified as following: Helicotylenchus digonicus, H. vulgaris, H. exallus, H. pseudorobustus, H. californicus, H. canadensis, H. minzi and H. crassatus. Three species H. californicus, H. canadensis and H. crassatus were reported for the first time from Iran. H. californicus is recognizable from related species by the hemispherical lip region, functional spermatheca in female and shape terminus projection of tail,from H. canadensis by the truncate lip region with 4-5 annulations, long stylet and tail terminus hemispherical and from H. crassatus by the truncate lip region and tail shape.

Keywords: Rapeseed, Plant Parasitic Nematodes, Helicotylenchus, North Khorasan Province

CAPTCHA Image