تعیین جمعیت اپی فیتی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae روی علف های هرز باغات زردآلوی مبتلا به شانکر باکتریایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

Abstract
The epiphytic phase of Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) has basic role in the outbreak and distribution. This research was carried out to estimate epiphytic population rate of Pss on some weeds of apricot orchards infected to bacterial canker. In October-November 2008, from the weeds including Malva neglecta, Taraxacum officinale, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Sorghum halepense, Amaranthus retroflexus and Agropyron repense were sampled. Then, various dilutions up-to 107 of suspension prepared from plant tissue were distributed on the semi-selective medium NAS and incubated at 25±1°C. After 48-72 hours, bacterial colonies were numerated and rate of bacterium per 1 gram of fresh tissue of the plants was calculated by using of the dilution multiples. Logarithm of the numbers was used for statistical analysis and mean comparison. The weeds were significantly different at probability level 1% for epiphytic population rate of Pss. Sorghum halepense, Agropyron repense and Amaranthus retroflexus had the highest epiphytic population rate with 6.785, 6.145 and 5.22 (Log bacterial cell per 1 gram plant fresh tissue) respectively and 2 weeds, Malva neglecta and Convolvulus arvensis had the lowest epiphytic population rate with 2.605 and 2.35 (Log bacterial cell per 1 gram plant fresh tissue) respectively. It is seem to the role of the growth pattern, structural and physiological attributes of the weeds in their epiphytic population rate become potential.

Keywords: Apricot, Bacterial canker, Epiphytic phase, Pseudomonas syringae pv. syringae

عنوان مقاله [English]

Estimation of Epiphytic Population Size of Pseudomonas syringae pv. syringae on the Weeds of Apricot Orchards Infected to Bacterial Canker

نویسندگان [English]

  • Mirmasoum Iraqi
  • k. Rahnama
Collrge of Gorgan University of Agricural Sciences and Nutural Resources
چکیده [English]

چکیده
مرحله اپی فیتی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) در شیوع و انتشار آن نقش اساسی دارد. این تحقیق با هدف تعیین جمعیت اپی فیتی باکتری Pss روی تعدادی از علف های هرز باغات زردآلوی آلوده به بیماری شانکر باکتریایی در منطقه مرند انجام گرفت. در ماه های مهر و آبان از علف های هرز موجود نظیر پنیرک، تاج خروس، گل قاصد، پیچک، سلمه، قیاق و مرغ نمونه برداری شد. رقت های مختلف تا 7-10 از سوسپانسیون تهیه شده از بافت گیاهی، درون ظروف حاوی محیط کشت نیمه انتخابی NAS پخش شد و در دمای 1 ± 25 درجه سانتی گراد در انکوباتور نگهداری گردید. پس از گذشت 72- 48 ساعت اقدام به شمارش کلونی های Pss گردید و با اعمال ضرایب مختلف رقت، تعداد باکتری در هر گرم بافت تازه گیاهی محاسبه گردید. لگاریتم پایه ده اعداد برای انجام تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین ها استفاده شد. علف های هرز مورد بررسی در این آزمون از نظر میزان جمعیت اپی فیتی باکتری Pss در سطح احتمال 1 درصد دارای تفاوت معنی دار آماری بودند. به طوری که علف های هرز قیاق، مرغ و تاج خروس به ترتیب با 785/6، 145/6، 22/5 (لگاریتم تعداد سلول باکتری در گرم بافت گیاهی) بیشترین جمعیت اپی فیتی و دو علف هرز پنیرک و پیچک به ترتیب با 605/2 و 35/2 حامل کمترین جمعیت باکتری Pss بودند. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، چنین به نظر می رسد که نقش الگوی رشدی، ویژگی های ساختاری و فیزیولوژیکی علف های هرز مورد بررسی در این تحقیق در میزان جمعیت اپی فیتی باکتری Pss محتمل باشد.

واژه های کلیدی: زردآلو، شانکر باکتریایی، مرحله اپی فیتی، Pseudomonas syringae pv. syringae

CAPTCHA Image