بررسی جنبه‌هایی از زیست‌شناسی کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در مزارع برنج مازندران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

Abstract
Some biological aspects of Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) was studied in paddy fields of Mazandaran during 2007-2008. The studied characteristics were the number of larval instars and developmental time of each stage in two generations. The results indicated that the number of larval instars were different in each generation, including six instars in the first generation and five instars in the second one. Head capsule width of different instars were significantly different and there was not overlap between them in despite of vast range. The mean developmental time of each larval instars were longer in the first generation than the second one. The total mean developmental period in the first generation was determined 1.25 times of the second generation. Therefore the larvae of first generation of C. suppressalis molt once more than the larvae of second generation, and also their developmental time is longer than the second generation larvae.

Keywords: Biology, Larval instar, Generation, Chilo suppressalis, Mazandaran

عنوان مقاله [English]

A Study on Some Biological Aspects of Chilo suppressalis Walker(Lepidoptera: Pyralidae) in Rice Fields of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghahari 1
  • Mehrdad Amooughlitabari 2
چکیده [English]

چکیده
بر اساس مطالعات انجام شده در فصول زراعی 1386 و 1387، بعضی از جنبه‌های زیستی کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker) شامل تعداد سنین لاروی و طول دوره‌ی رشد و نمو مراحل مختلف زیستی در دو نسل در منطقه‌ی مازندران بررسی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعداد سنین لاروی کرم ساقه‌خوار برنج در نسل‌های اول و دوم متفاوت می‌باشد، به طوری که این حشره در نسل اول دارای 6 و در نسل دوم دارای 5 سن لاروی است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری عرض کپسول سر نشان داد که دامنه‌ی اندازه‌ی عرض کپسول سر در سنین مختلف لاروی فاقد هم‌پوشانی می‌باشند و اختلاف معنی‌داری بین سنین مختلف قابل تمایز می‌باشد. میانگین طول دوره‌ی رشد و نمو هر یک از مراحل لاروی C. suppressalis در نسل اول طولانی‌نر از نسل دوم می‌باشد. همچنین میانگین طول دوره‌ی رشدی مجموع مراحل زیستی نابالغ از تخم تا شفیره در نسل اول 25/1 برابر بیشتر از نسل دوم می‌باشد. به این ترتیب لاروهای نسل اول کرم ساقه‌خوار برنج یک بار بیشتر از لاروهای نسل دوم پوست‌اندازی نموده و نیز به زمان بیشتری جهت تکمیل دوره‌ی رشدی نیاز دارند.

واژه‌های کلیدی: زیست‌شناسی، سن لاروی، نسل، کرم ساقه‌خوار برنج، مازندران

CAPTCHA Image