اولین گزارش زنبور Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym.: Figitidae: Charipinae) هیپرپارازیتوئید شته Hyalopterus pruni (Hom.: Aphididae)در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
مطالعات انجام گرفته روی زنبور های هیپرپارازیتوئید خانواده Figitidae در ایران در مقایسه با اروپا و آمریکای شمالی بسیار اندک است. در مطالعه‌ای که به منظور بررسی تنوع زنبورهای پارازیتوئید شته های درختان میوه هسته دار در سال های 1388 تا 1389 در استان خراسان رضوی انجام گرفت، چندین گونه از زنبورهای هیپرپارازیتوئید جمع آوری شدند که در میان آن ها گونه Alloxysta castanea (Hartig, 1841) برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
واژه های کلیدی: هیپرپارازیتوئید، Alloxysta castanea، ایران

عنوان مقاله [English]

First Record of Alloxysta castanea (Hartig, 1841) (Hym: Figitidae: Charipinae) Hyperparasitoid of Hyalopterus pruni (Hom: Aphididae) from Iran

نویسندگان [English]

  • J. Pujade-Villar 1
  • M. Modarres awal 2
  • j. Poozhad
1
2
چکیده [English]

Abstract
Information on hyperparasitoid wasps of Figitidae family in Iran, in comparison to the numerous studies carried out in North America and Europe is very rare. So we have studied to determine the diversity of parasitoid wasps of aphids on stone fruit trees during 2009-2010 in Khorasan Razavi province-Iran. Several species of hyperparasitoid wasps were collected which among them, Alloxysta castanea (Hartig, 1841) is recorded for the first time from Iran.

Keywords: Hyperparasitoid, Alloxysta castanea, Iran

CAPTCHA Image