بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycine max L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

چکیده
علفکش های محدودی برای کنترل علف های هرز در سویا به کار گرفته می شوند که مسئله مقاومت علف های هرز را نیز در پی خواهند داشت، از اینرو مدیریت زراعی به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت ارقام سویا در مدیریت علف های هرز آزمایشی به صورت طرح استریپ اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال 1387 در شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. تیمار های مورد بررسی شامل 2 تاریخ کاشت به فاصله زمانی 20 روز (28 اردیبهشت، 17 خرداد و 6 تیر)، ارقام سویا (BP، JK، 032، 033 و سحر) و مدیریت علف های هرز شامل 1- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتــــــار) 2- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) + سنکور همزمان (700 گرم در هکتار) 3- سونالان پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) + سنکور پیش رویش (700 گرم در هکتار) 4- بازاگران پس رویش (3 لیتر در هکتار) 5- ترفلان پیش رویش (3 لیتر در هکتار) + بازاگران پس رویش (3 لیتر در هکتار) 6- شاهد با حضور علف های هرز بودند. نتایج نشان داد که تراکم علف های هرز پهن برگ، باریک برگ و تراکم کل علف های هرز در تاریخ های کاشت میانی و دیر نسبت به کاشت زود هنگام کاهش یافت. وزن علف های هرز پهن برگ و باریک برگ به ترتیب در تاریخ های کاشت دیر و میانی کمتر بود. وزن کل علف های هرز در تاریخ کاشت زود کمتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد سویا در تاریخ های کاشت زود و میانی بیشتر از تاریخ کاشت دیر بود. ترکیب علفکش های سونالان + سنکور پیش کاشت و سونالان + سنکور پیش رویش، تراکم و وزن کل علف های هرز را کاهش دادند. بیشترین عملکرد سویا به ترتیب از ترکیب علفکش های سونالان + سنکور پیش رویش و سونالان + سنکور پیش کاشت به دست آمد. رقم 033، تراکم علف های هرز باریک برگ و تراکم کل علف های هرز را کاهش داد. رقم JK نیز وزن علف های هرز باریک برگ را کاهش داد. ارقام BP، سحر و JK بیشترین عملکرد را تولید کردند که از بین آنها BP در شرایط حضور علف های هرز دارای بالاترین عملکرد بود.

واژه های کلیدی: تاریخ کاشت، ارقام سویا، علف کش و تراکم علف های هرز

عنوان مقاله [English]

Investigating Effect of Planting Dates on Density and Dry Weight of Weeds and Soybean Cultivars (Glycine max L.) Yield

نویسندگان [English]

  • R. Valiolahpor
  • rahman khakzad 1
  • A. Gholipori
  • hasan barari 2
1
2
چکیده [English]

Abstract
Limited number of herbicides are used to control weeds in soybean, which has herbicides resistance in consequence, so cultural weed management can be used in order to evaluate the effect of planting dates of soybean cultivars on weed management An experiment was conducted in randomized complete block design (RCBD) with four replications and with strip plot arrangement in Sari. Two planting dates (May 18th , June 7th and 27th ) and five soybean cultivars (BP, GK, 032, 033 and Sahar) along with weed management :1-Ethalfluralin(Sonalan) 3 l/ha PPL, 2- Ethalfluralin(Sonalan) 3 l.ha-2 PPL + Metribuzin (Sencor) 700 g.ha-2 PPL, 3- Ethalfluralin(Sonalan) 3 l.ha-2 PPL + Metribuzin (Sencor) 700 g.ha-2 PRE, 4-Bentazon (Bazagran) 3 l.ha-2 PEM, 5- Trilfluralin (Treflan)3 l.ha-2 PPL + Bentazon (Bazagran) 3 l.ha-2 PEM, 6-Weedy check. Results showed that the density of grass and broadleaf weeds and total density of weeds decreased in mid and late planting, compare to early planting of soybean. Grass and broadleaf weeds weight were lower in mid and late planting date. Weed total weight were lower in early planting date to others. Soybean yield were higher in both early and mid planting. Ethalfluralin(Sonalan) 3 l.ha-2 PPL + Metribuzin (Sencor) 700 g/ha PPL and Ethalfluralin(Sonalan) 3 l.ha-2 PPL + Metribuzin (Sencor) 700 g.ha-2 PRE reduced density and total weed weight, and these treatment gave the highest seed yield. 033 cultivar reduced grass and total weed density, and GK reduced grass weeds weight. BP, Sahar and GK produced the highest yield, but BP had the highest in presence of weeds.

Keywords: Herbicide, Planting date, Soybean varities, Weed density

CAPTCHA Image