بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشکده کشاورزی

3 موسسه گیاهپزشکی کشور

4 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

Abstract
Atrazine is the most important triazine herbicides with moderately persistence in soil. In order to study the effects of manure and its application rate on atrazine degradation, an experiment was conducted as split plot in completely randomized design with 3 replications. Experimental factors included organic manure at 2 levels (0 and 50 ton per hectare) as main plot and atrazine application rate at 2 level(2 and 4 kg a.i per hectare a.i.) as sob plot. Results showed that atrazine persistence increased as increasing its application rate and organic manure added in soil. Highest half-life(12.92 days) and lowest degradation rate(0.0536 mg/kg soil day-1) was observed in 50 kg organic manure and 4 kg atrazine per hectare and lowest half-life(3.64 days) and highest degradation rate(0.19 mg/kg soil day-1) was observed in 0 kg oganic manure and 2 kg atrazine per hectare. Based on results of this experiment, increasing of organic manure in soil can decrease atrazine leaching and increase its degradation. It seems increasing of soil microbial community and activity, will affect atrazine degradation rate.

Keywords: Herbicide, Soil texture, Microbial activity, Persistence, Half-life

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Organic Manure and Atrazine Application Rate on Its Degradation

نویسندگان [English]

  • ebrahim izadi 1
  • Mohammad hasan rashed 2
  • eskandar zand 3
  • Mahdi nasiri mahalati 4
  • Amir Lakzian 4
1
2
3
4
چکیده [English]

چکیده
آترازین مهمترین علف‌کش‌ خانواده ترایازینها است که جزو علف‌کش‌های با نیمه عمر متوسط طبقه بندی می شود. به منظور بررسی تأثیر کود آلی و مقدار کاربرد آن بر تجزیه آترازین، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. کود آلی دو سطح (0 و 50 تن در هکتار) به عنوان کرت اصلی و مقدار کاربرد آترازین در دو سطح (2 و 4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار) به عنوان کرت‌های فرعی آزمایش بودند. پس از کاربرد آترازین نمونه‌گیری از خاک در عمق 0 تا 15 سانتی‌متر و توسط یک مته به قطر 3 سانتی‌متر، بلافاصله ، 7، 14، 30، 60، 120 و150 روز پس از کاربرد آترازین انجام شد. غلظت باقیمانده آن توسط دستگاه HPLC اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که ماندگاری آترازین با افزایش کاربرد آن و کود آلی افزایش یافت. به‌طوری‌که بیشترین نیمه عمر (92/12 روز) و کمترین سرعت تجزیه (0536/0 میلی گرم در کیلوگرم خاک در هکتار) آن در تیمار مربوط به 50 تن کود آلی و 4 کیلوگرم آترازین در هکتار و کمترین نیمه عمر (64/3 روز) و بیشترین سرعت تجزیه (19/0 میلی گرم در کیلوگرم خاک در هکتار) آن در کاربرد 2 کیلوگرم آترازین و بدون کاربرد کود آلی مشاهده شد. بر اساس نتایج این آزمایش کاربرد کود آلی ضمن افزایش جذب آترازین نقش مهمی را در کاهش آبشویی آن به لایه های زیرسطحی خاک و آلودگی احتمالی آبهای زیرزمینی دارد و در صورت تقویت جمعیت و فعالیت میکروبی در افزایش سرعت تجزیه آترازین نیز موثر خواهد بود.

واژه های کلیدی: علف کش، بافت خاک، فعالیت میکروبی، ماندگاری، نیمه عمر

CAPTCHA Image