تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تعداد شخم و دزهای مختلف علفکش متریبوزین روی ساختار علف های هرز سیب زمینی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1387 در شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تعداد شخم در دو سطح شخم منفرد با گاوآهن برگردان در پاییز و شخم مضاعف (شخم پاییزه و بهاره با گاوآهن برگردان ) و کاربرد دزهای مختلف علف کش متریبوزین (سنکور) در سه سطح 0 (شاهد)، 5/0 و 1 کیلوگرم ماده موثره در هکتار بودند. نتایج نشان داد که شخم مضاعف تراکم علف های هرز را در مرحله ی سبزشدن سیب زمینی حدود 3/65 درصد نسبت به شخم منفرد پاییزه کاهش داد. کاربرد علفکش متریبوزین در مقایسه با شاهد تراکم علف های هرز را 40 تا 58 درصد و وزن خشک آنها را 38 تا 60 درصد کاهش داد. بیشترین عملکرد غده (29/36 تن در هکتار) در تیمار شخم منفرد پاییزه بدست آمد که 66/14 درصد بیش از عملکرد غده سیب زمینی در شخم مضاعف بود.
واژه های کلیدی: ساختار علف های هرز، تعداد شخم، سیب زمینی، متریبوزین، مدیریت تلفیقی علف های هرز

عنوان مقاله [English]

Effect of Tillage Number and Metribuzin Herbicide Dosage on Potato Weed Structure

نویسندگان [English]

  • saeideh Seyyedinasab
  • hamidreza mohamadduost
  • Gadir Nouri ganbalani
  • ali Asghari
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effect of tillage number and metribuzin herbicide doses on weeds structure of potato, an experiment was conducted as the factorial in randomized complete block design with three replications in 2009 in the Sarab region of East Azarbaijan Province. The first factor was tillage number with a single moldboard plowing at autumn and double plowing (fall and spring moldboard plowing) and the second factor was different doses of metribuzin herbicide (Sencor) at three levels, 0 (control), 0.5 and 1 kg ai ha-1. The results showed that double plowing compared with single autumn tillage reduced weed density by 65.3% at potato emergence stage. Metribuzin application compared with control decreased weeds density 40 to 58 percent and their dry weight 38 to 60 percent. Highest tuber yield (36/29 t ha-1) was achieved in single autumn tillage treatment that was 14/66 percent over the potato tubers yield in the double plow.

Key words: Integrated Weed management, Metribuzin, Potato, Tillage number, Weed structure

CAPTCHA Image