دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 18، فروردین 1391 
تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

10.22067/jpp.v26i1.12722

رباب قهرمان زاده؛ سید حسن مرعشی؛ کلمنس ون دی ویل؛ سعید ملک زاده؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ رنه اسمالدرز