بررسی تنوع ژنتیکی قارچ‌های مرتبط با بیماری Escaانگور با استفاده از تکنیک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

یکی از مهم‌ترین و مهلک ترین بیماری های قارچی مو، بیماری اسکا می‌باشد. بیماری اسکا تحت عنوان زوال مو (سکته مو) نیز نامیده می شود و معمولا انگورهای با بیش از 10 سال سن را آلوده می نماید. نمونه برداری در طی سال‌های 1386 و 1387 از تاکستان های شهرستان‌های بجنورد و فاروج(خراسان شمالی) صورت گرفت و قارچ های parasiticum Phaeoacremonium، Phaeoacremonium aleophilum، Phaeomoniella chlamydospora و Fomitiporia mediterranea جداسازی گردیدند. جدایه هایی که بیشترین تنوع را در خصوصیات ریخت شناسی داشتند انتخاب شده و چند شکلی DNA جدایه ها با استفاده از 10 آغازگر تصادفی RAPD-PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیزRAPD در این تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی قابل توجهی در بین گونه Fomitiporia mediterranea وجود دارد و تقریباً یکنواختی ژنتیکی در بین گونه Phaeomoniella chlamydospora مشاهده شد. همچنین به منظور مطالعه تفکیک بین سه جنس Phaeoacremonium، Phaeomoniella و Fomitiporia از میان ده آغازگر مورد استفاده، پنج آغاز گر تصادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج آنالیز کلاستر جدایه ها به چهار گروه ژنوتیپی تفکیک شدند . با توجه به نتایج این آزمایش می‌توان بیان کرد که نشانگر RAPD-PCR پتانسیل نسبتا بالائی در تعیین تنوع ژنتیکی قارچهای مولد اسکای مو دارد. این اولین گزارش از تنوع ژنتیکی عوامل مولد اسکای مو در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Genetic Variability in Fungi Associated with Esca Disease in North Khorasan Province Vineyards with RAPD-PCR

نویسندگان [English]

  • M. Bahrabadi
  • Mahmoud Reza Karimishahri
  • M. Hashemi
چکیده [English]

One of the most important and elusive diseases of grapevine is Esca disease. Esca is a complex disease that comprises a combination of symptoms caused by various fungi including growth retardation, decrease in productivity and decline of the plant and usually affecting adult plants (8 to 10 years and older). The purpose of this research was to study the genetic variations of fungal agents associated with Esca disease in Khorasan province which was performed by using the molecular marker PAPD. Sampling carried out done from the grapevines of Bojnourd (North Khorasan) and Phaeoacremonium parasiticum, Phaeacremonium aleophilum, Phaeomoniella chlamydospora were isolated from wood brown decay while Fomitiporia mediterranea was isolated from wood white decay. The isolates with the most variability in morphology were selected and DNA polymorphism of the isolates was studied by RAPD-PCR. For this purpose after extracting DNA, RAPD _PCR was performed in 25 microliter reactions with 10 random primers. The results of RAPD analysis demonstrated that remarkable genetic variations existed in F. mediterranea while rather uniformity in Pa. chlamydosporare.. The results showed that RAPD-PCR technique have a great potential in determining genetic variations of the fungi associated with Esca disease. This is the first study of genetic variability in Iranian isolates of fungal agent of Esca using RAPD molecular markers in the populations of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapevine
  • Esca
  • Genetic variation
  • RAPD-PCR
CAPTCHA Image