بررسی رابطه تولید اسکلرت و آفلاتوکسین در Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus و مقایسه اثر بعضی مواد شیمیایی و عصاره گیاه آلوئه‌ورا روی رشد پرگنه Aspergillus parasiticus

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه های جنس آسپرژیلوس روی مواد غذایی مورد استفاده انسان و دام رشد کرده و با تولید متابولیت های ثانویه از جمله آفلاتوکسین ها خسارات زیادی را باعث می شوند و از ارزش غذایی آن‌ها می کاهند. در این مطالعه اثر غلظت های مختلف اسید سیتریک و اسید پروپیونیک و عصاره گیاه آلوئه ورا روی رشد پرگنه قارچ های Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus مورد بررسی قرار گرفت برای این منظور غلظت های مورد نظر از این ترکیبات تهیه و به محیط کشت چاپک دوکس آگار اضافه شد، این محیط ها سپس بوسیله یک دیسک پنج میلی متری حاوی کشت تازه Aspergillus parasiticus تلقیح گردیده و نتایج حاصله نشان داد که اسید پروپیونیک در غلظت های 5/0، 8/0، 1، 5/1 درصد به طور کامل از رشد پرگنه جلوگیری کرد. اسید سیتریک در غلظت های 5/0، 8/0، 1 درصد، خواص ضد قارچی متوسط داشت و در غلظت 5/1درصد تاثیری در کاهش قطر پرگنه نداشت. عصاره گیاه آلوئه ورا با غلظت 6 ، 4، 2 درصد اثر بازدارندگی نشان داد. در بررسی رابطه بین تولید اسکلرت و آفلاتوکسین، جدایه-های Aspergillus parasiticus و Aspergillus flavus در محیط کشت چاپک کشت داده شدند، و با روش کروماتوگرافی مایع با فشار بالا میزان آفلاتوکسین تولید شده اندازه گیری شد، در مقایسه با میزان کل آفلاتوکسین تولید شده توسط جدایه های مزبور، گروه دارای اسکلرت کوچک آفلاتوکسین بیشتری در مقایسه با گروه فاقد اسکلرت و دارای اسکلرت بزرگ تولید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Aflatoxin Production and Sclerotia Formation in Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus and Compare the Effects of Certain Chemicals and Aloe Vera Extract on Colony Growth of Aspergillus parasiticus

نویسندگان [English]

  • F. Khodadadi
  • M. M. Aminaee
  • N. Doreki
چکیده [English]

Different species of Aspergillus growth on food and feed and by producing of secondary metabolites including aflatoxin, cause a lot of damage and reduce the value of their food. In this study the effect of different concentrations of citric acid, propionic acid and aloe vera extract on colony growth of the Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus were evaluated, for this purpose, the desired concentration of the compounds prepared and was added to to Czapek media. Then this environment was inoculated by five-millimeter discs containing fresh culture Aspergillus parasiticus, and the results showed that propionic acid at concentrations of 0.5, 0.8, 1 and 1.5 % completely prevented the growth of the colonies. Citric acid at concentrations of 0.5, 0.8, and 1 % has moderate anti-fungal properties, and the concentration of 1.5 % had no effect on reducing the diameter of the colony. Aloe vera plant extract with a concentration of 2, 4 and 6 % showed a deterrent effect. The relationship between aflatoxin production and sclerotia formation, isolates of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus were cultured in medium Chapk, And high-pressure liquid chromatography was used to measure aflatoxin level. Compared with the total amount of aflatoxin produced by the isolates, a small sclerotium group produced more aflatoxin than the group without sclerotium and large sclerotium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vera extract
  • Aspergillus flavus
  • Aspergillus parasiticus
  • Citric acid
  • Propionic acid
CAPTCHA Image