بروز مقاومت در سفیدک سطحی مو (Erysiphe necator) به پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق 37 جدایه قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور( Erysiphe necator) برای امکان وجود مقاومت به قارچ‌کش‌های پنکونازول( توپاس) و هگزاکونازول( انویل) که به طور گسترده ای برای کنترل شیمیایی این بیماری به کار می‌روند، ارزیابی شدند. جدایه‌ها از سطح موستان‌های سه ناحیه عمده انگورکاری استان شامل نه شهرستان در طی سال 1388 در دو مرحله زمانی از اوایل خرداد ماه تا تیرماه و از اواخر مرداد تا اوایل مهر ماه جمع‌آوری شدند. ارزیابی مقاومت این قارچ به قارچ‌کش‌های فوق براساس پنج غلظت از هر کدام از قارچ‌کش‌ (هگزاکونازول در غلظت‌های ppm300 ،30، 3، 3/0 ، 0) و (پنکونازول در غلظت‌های ppm125، 5/12، 25/1، 125/0 ، 0) و با روش زیست‌سنجی دیسک‌های برگی
(Leaf Disk Bioassay) انجام گرفت. بروز مقاومت بر اساس مقادیر EC50 بدست آمده از برازش منحنی‌های لگاریتم لجستیک دز- پاسخ ارزیابی شد. نتایج بدست آمده نشان داد بیشترین میزان EC50 (بیشترین مقاومت) در بین جدایه‌ها نسبت به پنکونازول و هگزاکونازول به ترتیب مربوط به شهرستان های درگز (93/0± 932/0 میلی گرم در لیتر) و قوچان ( 39/0± 15/3 میلی گرم در لیتر) بود. در مورد هگزاکونازول مقادیر EC50 جدایه‌های به دست آمده از مرحله آسکوسپوری عامل بیماری بیشتر از مرحله کنیدیایی آن و در مورد پنکونازول مقادیر EC50 جدایه های به دست آمده از مرحله کنیدیایی عامل بیماری بیشتر از مرحله آسکوسپوری بود. نتایج این بررسی بروز مقاومت Erysiphe necator به قارچ‌کش های پنکونازول و هگزاکونازل را در سطوح متفاوتی در برخی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence of Resistance in Grapevine Powdery Mildew (Erysiphe necator ) to Penconazole and Hexaconazole in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • M. Hajian Shahri
  • M. Abbaspoor
  • A. Gazanchian
  • A. Mokhtarian
چکیده [English]

Thirty seven isolates of Erysiphe necator were collected from different vineyards from three regions and nine cities Khorasan Razavi province within two time periods i.e. May to June and August to September 2009. A leaf disk bioassay was carried out to determine the resistance of powdery mildew isolates on the basis of EC50 values derived from log-logistic dose-response curves. Treatments were consisted of penconazole at doses of 0, 0.125, 1.25, 12.5 and 125 ppm and hexaconazole at doses of 0, 0.3, 3, 30 and 300 ppm. The results showed that maximum values of EC50 (maximum resistance) for penconazole and hexaconazole on E. necator subcultures were 0.932 mg/l in Dargaz and 3.15 mg/l in Qoochan, respectively. For hexaconazole EC50 values for early-formed ascospores were higher than that of conidia. In other words early-formed ascospores were more resistant than conidia to both fungicides. However, penconazole EC50 values for conidia were higher than that of early-formed ascospores. Results revealed the occurrence of resistance of Erysiphe necator to penconazole and hexaconazole in different levels and cities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapevine
  • Fungicides
  • DMI
  • Erysiphe necator
  • Resistance
CAPTCHA Image