اثر رقابت علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم در شرایط تداخل با دو گونه علف هرز باریک‌برگ و پهن‌برگ به صورت دو آزمایش فاکتوریل مجزا، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد. در هر دو آزمایش، ارقام گندم الوند و سایسون با تراکم ثابت450 بوته در مترمربع کشت شدند. در آزمایش اول، بذور علف هرز چاودار با تراکم های هدف 0، 20، 40، 60 و 80 بوته در مترمربع در بین ردیف های گندم کشت شد. در آزمایش دوم، سطوح تراکم علف هرز خردل وحشی 0، 8، 16، 24 و 32 بوته در مترمربع بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش تراکم هر دو گونه علف هرز سبب کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیک و دانه، تعداد سنبله و تعداد پنجه بارور در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و شاخص برداشت گندم شد. در تراکم-های مورد بررسی برای هر دو علف هرز، تک بوته خردل وحشی نسبت به چاودار، خسارت بیشتری بر ارقام گندم وارد کرد. به طورکلی، گرچه رقم سایسون در شرایط عدم تداخل از عملکرد و اجزای عملکرد بالاتری نسبت به رقم الوند برخوردار بود، ولی بیشتر از رقم الوند تحت تاثیر هر دو گونه علف هرز قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Rye (Secale cereale) and Wild Mustard (Sinapis arvensis) Competition on Yield and Yield Ccomponents of Two Winter Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • B Saadatian 1
  • Goudarz Ahmadvand 2
  • F. Soleymani
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

This research was investigated to evaluate yield and yield components response of two wheat cultivars in interference with two narrow leaf and broad leaf weed species in two separated experiments based on a randomized complete block design with 3 replications at Agricultural Faculty of Bu-Ali Sina University, in 2008-2009 growing season. In both Experiments, Alvand and Sayson cultivars were planted with densities of 450 plants m-2. In the 1st experiment, rye with target densities of 0, 20, 40, 60 and 80 plants m-2 were planted in between wheat rows. In the 2nd experiment, wild mustard density was 0, 8, 16, 24 and 32 plants m-2. The results showed that increasing plant density of both weed species reduced significantly biologic and grain yield, number of spikes and reproductive tillers per unit area, grain number per spike, 1000 seed weight and harvest index. In weed density treatments for both weeds, individual plant of wild mustard damaged more than rye individual plant on wheat cultivars. Overall, however in non-interference condition Sayson had higher yield and yield components than Alvand, but was affected more than Alvand by both weed species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interference
  • Yield loss
  • Model