دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، زمستان 1391 
3. ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

صفحه 362-369

10.22067/jpp.v26i4.18421

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ قدریه محمودی؛ معصومه دهقان


7. اثرات تاریخ کاشت ارقام سویا (Glycine max L.) و علفکش ها بر روی تراکم گونه ای علف های هرز

صفحه 395-407

10.22067/jpp.v26i4.18425

رحمان خاکزاد؛ رضا ولی اله پور؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ سید ابراهیم نورانی


13. شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی

صفحه 457-466

10.22067/jpp.v26i4.18434

علیرضا دهقان؛ محمد بنایان اول؛ محمد خواجه حسینی؛ ابراهیم ایزدی؛ سجاد میجانی


14. بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده

صفحه 467-476

10.22067/jpp.v26i4.18436

سیده فاطمه فخرراد؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمد حسن زاده خیاط؛ حوریه نصیرلی