ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودوموناس‌های فلورسنت و قابلیت آنها در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

رفسنجان

چکیده

تنوع فازی و قابلیت تولید بیوفیلم از جمله مشخصات مهم سودوموناس های فلورسنت است که نقش مهمی در قابلیت بیوکنترلی آنها به عهده دارد. این دو پدیده قابلیت سازش و قدرت توسعه بیشتر سودوموناس ها را روی ریشه در طول رشد گیاه افزایش می دهند. به طور کلی با تشکیل بیوفیلم سلول ها از نظر فنوتیپی تغییر می کنند که می تواند نقش تعیین کننده ای در کنترل بیماری های مختلف داشته باشد. در این تحقیق در هفت جدایه باکتریایی سودوموناس فلورسنت Um141، Um11، Um138، Um70، Um115، UmCHN5 وPseudomonas fluorescens F113 کلونی هایی با مورفولوژی متفاوت که نشان دهنده بروز پدیده تنوع فازی بودند مشاهده گردید. نتایج بررسی الگوی توزیع کلونی ها در شرایط سترون و همچنین در حضور قارچ بیمارگر Gaeumannomyces graminis var. tritici نیز نشان داد که این باکتری ها قادرند خود را با شرایط متفاوت رشدی ریشه سازگار نموده و قسمت های مختلف ریشه را کلونیزه نمایند و اثرات بیماریزایی مربوط به قارچ Ggt را تا حد زیادی کاهش دهند. سنجش توانایی تشکیل بیوفیلم در این هفت جدایه باکتریایی از توانایی بالای آنها در زمینه تشکیل بیوفیلم حکایت داشت. حال آنکه بررسی میزان تولید سیدروفور و سیانید هیدروژن(HCN) در این هفت جدایه نشان داد که میان تولید این متابولیت های ضد قارچی و کاهش بیماری رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Phase Variation and Biofilm Formation Ability in Fluorescent Pseudomonads and Their Biocontrol Potentiality on Take-all Disease of Wheat Caused by Gaeumannomyces graminis var. tritici

نویسندگان [English]

  • F. Bagheri
  • H. Rouhani
  • M. Falahati Rastegar
  • rooholah saberi
چکیده [English]

Phase variation and biofim formation ability in fluorescent pseudomonads play an important role in their biocontrol potentiality. These two phenomena increase adaptation and distributive ability of more fluorescent pseudomonads on the root during the growth of plant. Generally, as biofilm formation occur cells change phenotypically this could have determinant role in the control of various disease. In this research in seven of these bacterial strains including Um141, Um11, Um138, Um70, Um115, UmCHN5 and pseudomonas fluorescens F113 colonies with various morphology were observed. Results of this investigation on distribution pattern of the colonies both in sterilized condition and presence of Ggt, showed that these strains have been able to adopt themselves to root in various growing conditions and is able to reduce the rate of take-all disease. assay on the biofilm formation ability in these seven bacterial strains represented the high ability of these strains in the biofilm formation. However investigating on the rate of siderophore and hydrogen cyanide (HCN) production in these seven bacterial strains indicated that is no significante correlation between production of these two antifungal metabolites and decreasing of disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluorescent Pseudomonads
  • Phase variation
  • Biofilm formation
  • Root colonization Gaeumannomyces graminis var. tritici
CAPTCHA Image