شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاخ فردوسی مشهد

2 فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزارع کلزای استان خراسان شمالی، طی سال های 1386 و 1387، تعداد 40 نمونه خاک و ریشه از مزارع کلزای استان جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شستشوی خاک و ریشه ها، استخراج نماتدها به روش الک و سانتریفیوژ و تثبیت و انتقال آنها به گلیسیرین انجام گرفت. سپس از نماتدهای جدا شده به تفکیک جنس، لام های میکروسکوپی دائمی تهیه شد. پس از بررسی های میکروسکوپی، اندازه گیری های لازم انجام و شناسایی گونه ها با استفاده از منابع و کلیدهای معتبر موجود صورت گرفت. دراین تحقیق 17 گونه نماتد از 12 جنس از زیر راسته های Tylenchina و Aphelenchina شناسایی گردید که دو گونه Helicotylenchus egyptiensis و Paratylenchus perlatus برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه Helicotylenchus egyptiensis به دلیل داشتن سر مخروطی ناقص با پنج شیار عرضی، کیسه ذخیره اسپرم به صورت اتصالی با محور تخمدان، سطوح جانبی بدن دارای چهار شیار عرضی که شیارهای داخلی در انتهای دم به شکل Uو V می باشد و شکل دم و زایده آن از سایر گونه های این جنس متمایز می شود. گونهParatylenchus perlatus با داشتن اندازه کوچک بدن (245-200 میکرومتر)، استایلت بلند (27-26 میکرومتر) و کیسه ذخیره اسپرم کوچک، گرد و پر از اسپرم از سایر گونه های این جنس متمایز می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Plant Parasitic Nematodes in Rapeseed fields in North Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • somayeh baadl 1
  • esmat mahdikhani moghadam 2
  • Hamid Rouhani 3
1
2
3 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

In order to identify the plant parasitic nematodes (suborder Tylenchina & Aphelenchina) of rapeseed fields in North Khorasan province, 40 soils and root samples were collected, during years 2007-2008. Nematodes were extracted by centrifugal flotation technique and transferred to glycerine. The permanent slides were prepared from the extracted nematodes. The nematodes were identified by light microscopy based on morphological and morphometrical characters. In this study, 17 species belonging to 12 genera of the suborder Tylenchina & Aphelenchina were identified. Two species Helicotylenchus egyptiensis and Paratylenchus perlatus are reported for the first time from Iran. Helicotylenchus egyptiensis is recognizable from related species by the truncate lip region with five annulations, non functional spermatheca in female, lateral field with four lines, longitudinal inner together on the tail in a U or V shaped pattern, tail shape and its terminal projection. Paratylenchus perlatus is recognizable by short measurement (200-245 µm), long stylet (26-27 µm) and functional, spherical and small spermatheca.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plant parasitic nematodes
  • rapeseed
  • North Khorasan
CAPTCHA Image