بررسی وضعیت قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی، بررسی فراوانی جمعیت اسپوری، الگوی پراکنش، تعیین شاخص‌های کلنیزاسیون و تنوع مورفولوژیک گونه‌های قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه جو (Hordeum vulgare) در منطقه دامغان صورت پذیرفت. نمونه برداری در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال 1387 از مزارع جو واقع در شهرستان دامغان و حومه آن انجام شد. محل‌های نمونه برداری به 7 ناحیه تقسیم بندی شدند و 44 نمونه مرکب خاک از این مناطق جمع آوری گردید. اسپور قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در تمام نمونه‌های جمع آوری شده از مزارع جو در منطقه دامغان یافت شدند. جمعیت اسپورها صرف نظر از گونه قارچی بین 72 تا 840 عدد در 35 گرم خاک خشک تخمین زده شد. بیشترین میانگین جمعیت اسپوری مربوط به حومه جنوبی شهرستان دامغان با میانگین 73/349 اسپور بود و پس از آن به ترتیب، حومه‌های شمالی، جنوب شرقی، شمال شرقی، غربی، شرقی و شمال غربی قرار داشتند. فراوانی میکوریزایی (%F) در تمامی مناطق نمونه برداری به استثناء منطقه 3 (5/97 درصد)، 100 درصد تعیین گردید. میزان تراکم میکوریزایی (%M) از 06/24 درصد در منطقه 7 تا 2/69 درصد در منطقه 5 متغیر بود. غنای گونه‌ای قارچ‌های میکوریز آربوسکولار، 7 گونه در منطقه 5 و 12 گونه در منطقه 6 ارزیابی شد. در این مطالعه، 16 گونه قارچ میکوریز آربوسکولار در ریزوسفر جو منطقه دامغان مورد شناسایی قرار گرفت که 13 گونه به جنس Glomus تعلق داشتند و در هر یک از جنس‌های Acaulospora، Pacispora و Scutellospora تنها یک گونه تشخیص داده شد. در این بررسی، جنس Glomus به عنوان جنس غالب قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در منطقه دامغان معرفی گردید. دو گونه G. corymbiforme و G. trimurales برای نخستین بار از فلور قارچی ایران گزارش شدند. بیشترین فراوانی نسبی مربوط به گونه G. intraradices (66/12 درصد) و کم‌ترین فراوانی نیز در گونه P. scintillans (99/1 درصد) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Status of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Associated with Barley in Damghan Region, Iran

نویسنده [English]

  • Y. Rezaee Danesh
چکیده [English]

This study was carried out in order to identification, spore population abundance, diversity pattern, determination of colonization index as well as arbuscular mycorrhizal fungal species morphological diversity in barley (Hordeum vulgare) rhizosphere in Damghan region. Sampling was done in May, June and July of 2009 from different barley fields in Damghan region. Sampling areas were classified to 7 parts and 44 composite soil samples collected. Spores of arbuscular mycorrhizal fungi were observed in all of collected soil samples. The spores population was 72-840 spors per 35g dry soil. The most average number of spores belonged to southern parts of Damghan (349.73 spores) followed by Northern, South east, North east, Western, Eastern and North west parts, respectively. Mycorrhizal frequency (F%) was 100% in all sampling areas except of region 3 (97.5%). On the other hand, Mycorrhizal intensity (M%) was varied from 24.06% in region 7 up to 69.2% in region 5. Species richness was also 7 species in region 5 and 12 species in region 6. In this study 16 fungal species were identified in barley rhizosphere from Damghan region which 13 species of them belonged to Glomus genus and only 1 species was identified in each genus including Acaulospora, Pacispora and Scutellospora. The Glomus was the prevalent genus in Barley rhizosphere in Damghan region. G. corymbiforme and G. trimurales were reported for the first time in Iran. The most and least relative abundances were observed on G. intraradices (12.66%) and Pacispora scintillans (1.99%), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular mycorrhizal fungi
  • barley
  • Colonization
  • Identification
  • Morphological diversity
CAPTCHA Image