ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

کرم ساقه خوار ذرت، Ostrinia nubilalis Hb.، حشره ای چندین خوار است که به عنوان مهم ترین آفت گیاه ذرت در دنیا محسوب می شود. در این تحقیق مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت در مزرعه ی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان برآورد شد. آزمایش ها به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. در این مطالعه از صفات طول دالان عمودی، تعداد دالان عمودی و تعداد لارو درون ساقه، تعداد سوراخ در ساقه، درصد شکستگی ساقه و عملکرد برای مقایسه هیبریدهای مورد مطالعه استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که بین هیبریدها اختلاف معنی داری از نظر طول و تعداد دالان عمودی، تعداد لارو درون ساقه و تعداد سوراخ در ساقه وجود ندارد. اما بین هیبریدها از نظر درصد شکستگی ساقه و عملکرد دانه اختلاف معنی داری به دست آمد. به طوری که هیبریدهایBC666 ، SC700و SC704با بیشترین درصد شکستگی ساقه و کمترین عملکرد به عنوان حساس ترین و هیبریدهای EXP1 و ZP684 با داشتن کمترین درصد شکستگی ساقه و بیشترین عملکرد به عنوان مقاوم ترین هیبریدها مشخص شدند. هم چنین، بین هیبریدها از نظر عملکرد دانه و درصد ساقه های شکسته همبستگی منفی و معنی داری به دست آمد. نتایج به دست آمده از این تحقیق در کاهش خسارت آفت در گیاه ذرت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relative Resistance of Eleven Maize Hybrids against Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) in Moghan Region

نویسندگان [English]

  • H. Tavakkoli
  • Gadir Nouri ganbalani
  • Jabraeil Razmjou
  • M. Taghizadeh
  • P. Sharifi Zieva
-
چکیده [English]

European corn borer, Ostrinia nubilalis Hb. is a polyphagous insect, recognizing world widely as the predominant pest of maize. In this research the relative resistance of eleven hybrids of maize was evaluated in a field in Agricultural and Natural Resources Research Center of Moghan. This experiment was conducted in three replicates in a complete randomized block design. For comparison of the tested hybrids some traits including vertical tunnel length, number of vertical tunnel, larvae number in stalk, hole number in stalk, percentage of stalk breakage, and yield were used. The results showed that there was no significant difference among hybrids for vertical tunnel length, number of vertical tunnel, larvae number in stalk, and hole number in stalk. But, percentage of stalk breakage and yield were significantly different among the tested hybrids. The hybrids BC666, SC700 and SC704 with highest percentage of stalk breakage and low yield were the most susceptible hybrids and the hybrids EXP1 and ZP684 because of lowest percentage of stalk breakage and high yield were the most resistant hybrids. Moreover, among the tested maize hybrids there were significant negative correlations between percentage of stalk breakage and yield. The result of this research could be useful in reducing pest damage in maize crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize
  • Resistance
  • Ostrinia nubilalis
  • Hybrid
CAPTCHA Image