بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشکده کشاورزی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 پژوهشکده بوعلی

چکیده

به منظور بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کاربرد کود گاوی بر نیمه عمر آن آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل مقدار کود آلی گاوی در چهار سطح (0، 1، 5 و 10درصد وزنی خاک) و زمان برداشت نمونه ها در 8 سطح (0، 2، 4، 8، 16، 36، 64و 90 روز پس از خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور) بودند. بر اساس نتایج آزمایش، متوسط میزان تجزیه متریبیوزین در خاک شاهد (خاک بدون کاربرد کود گاوی) 22/69 درصد بود و افزودن 1، 5و10 درصد کود گاوی به خاک سبب افزایش میزان تجزیه و کاهش باقیمانده متری بیوزین بترتیب به 69/64، 42/64 و91/64 درصد شدند. طول دوره خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور تاثیر کاملا معنی داری (P≤0.01) بر روند تجزیه علف کش متری بیوزین داشت و با گذشت زمان باقیمانده متری بیوزین در خاک کاهش یافت. بطوریکه در روزهای 36، 64 و90 روز به ترتیب به 12/59، 18/38 و 55/28 درصد مقدار اولیه رسید. کاربرد 1، 5 و 10 درصد کود دامی به خاک منجر به کاهش نیمه عمر متری بیوزین از 57/85 روز به ترتیب به80/47، 28/57، 08/38 روز شد. در مجموع بر مبنای نتایج این آزمایش کاربرد مواد آلی در کاهش نیمه عمر و افزایش تجزیه متری بیوزین موثر است و با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات خاک‌های کشور، کمبود کود آلی در آنها می باشد، به نظر می رسد کاربرد آنها در تجزیه متری بیوزین و کاهش اثرات منفی ناشی از حضور باقیمانده آن در خاک موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of metribuzin degradation in soil and the effect of organic manure on its degradation and half life

نویسندگان [English]

  • fatemeh fakhr 1
  • E. Izadi Darbandi
  • Mohammad hasan rashed 2
  • mohammad hassanzade khayat 3
  • hoorieh nassirli 4
1
2
3
4
چکیده [English]

To study metribuzin degradation in soil and the effects of manure amendment on its half life, an experiment was conducted in completely randomized design with factorial arrangement and three replications. Treatments included cattle manure amount at four levels (0, 1, 5 and 10 based on soil percentage weight), and soil incubation periods at 7 levels (0, 2, 4, 8, 16, 36, 64, 90 days). According to the results, average metribuzin degradation was 69.22% in soil without cattle manure amendments and increasing the 1, 5 and 10% manure decreased metribuzin residue by 64.69, 64.42 and 64.91% respectively. Soil incubation period had very significant effect (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological degradation
  • Manure
  • Residue
CAPTCHA Image