شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

یکی از مهم‌ترین جنبه های مدیریت علف‌های هرز زمان اعمال روش‌های کنترل علف‌های هرز به واسطه پویایی جمعیت این گونه‌ها می‌باشد. در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از 4 تابع سیگموئیدی یعنی لجستیک (Logistic)، گامپرتز (Gompertz)، ریچارد (Richards) و ویبول (Weibull) و سپس با کمک معیارهای سنجش مدل نظیر ضریب دقت اندازه‌گیری (R2adj)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و شاخص آیکائیک تصحیح شده (AICc) الگوی مناسب سبز شدن علف‌های هرز در مزرعه ذرت تعیین گردد. آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پس از برازش مدل‌ها و نیز محاسبه پارامترهای آن‌ها، مدل 4 پارامتره ریچارد از مقایسات کنار گذاشته شد. نتایج حاصل از شاخص‌های سنجش مدلی نشان داد که بهترین مدل برای نشان دادن الگوی سبز شدن تاج خروس و سوروف مدل 3 پارامتره گمپرتز، مدل لجستیک بهترین مدل برای نشان دادن الگوی سبز شدن سلمه تره و تاجریزی و مدل ویبول 3 پارامتره نیز بهترین مدل را برای سبز شدن خرفه ارائه می‌دهد. در این گونه‌ها شروع فرآیند سبز شدن بلافاصله بعد از کاشت گیاهان زراعی مورد نظر اتفاق افتاد و 50 درصد ظهور در 175 تا 318 درجه روز ( 2 تا 4 هفته پس از کشت) گیاهان رخ داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Emergence Pattern of Weeds Species in Corn (Zea mays L.) Field Based on Sigmoidal Models

نویسندگان [English]

  • A. Dehghan
  • M. Bannayan Awal
  • M. Khajehossaini
  • ebrahim izadi
  • S. Mijani
چکیده [English]

The application time of weed control methods due to population dynamics of this species is One of the most important aspects of weed management. In this study tried to use four sigmoidal functions (Logistic, Gompertz, Richards and weibull) and to select the best fit by using R2adj , RMSE and AICc. Our results showed that the seedling models of every weed are different from one another and the majority of all weeds emerge in 20 days after maize planting. After fitting the models and their calculated parameters, Richard 4 paramete model was excluded from comparisons.results showed that Logistic, Gompertz and Weibull models were the best model to show the pattern of emergence for Amaranthus retroflexus and Echinochloa crus-galli, Chenopodium album and Solanum nigrum and Portulaca oleracea Respectively. In this species the start of germination process occurred after planting the desired crop immediately. 50% germination in the 175 to 318 degree days (2 to 4 weeks after planting) occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal-Time
  • Logistic
  • Gompertz
  • Weibull models
  • Time of control
CAPTCHA Image