ارزیابی کارآیی و مطالعه دامنه میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus (Col.: Bruchidae) جهت کنترل بیولوژیک علف‌ هرز خارشتر در بیرجند

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus پتانسیل کنترل بیولوژیک علف هرز خارشتر (Alhagi camelorum) در منطقه ی بیرجند را دارد. به منظور بررسی کارآیی این سوسک بذرخوار جهت کنترل بیولو‍‍‍‍ژیک علف هرز خارشتر، آزمایشات جداگانه ای در شرایط آزمایشگاهی و طبیعی (مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1388 انجام شد. بدین منظور در شرایط طبیعی نمونه هایی از 50 بوته خارشتر در سه فصل از سال شامل بهار و پائیز (با حشره) و تابستان (بدون حشره یا شاهد) به طور تصادفی گرفته شد. نتایج نشان داد که در نمونه‌برداری بهار (اواسط اردیبهشت ماه) و پائیز (اواسط آبان ماه) به ترتیب 15/1±35 و 04/1±48 درصد از بذور در نیام ها به طور میانگین تخریب شدند. همچنین درصد جوانه زنی بذور در شرایط آزمایشگاهی در دمای 15:25 درجه سانتی گراد روز: شب، رطوبت نسبی50 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 12:12 ساعت به ترتیب در شرایط بدون حشره (شاهد)، نمونه برداری بهاره و نمونه برداری پائیزه به طور میانگین 8/2±65، 13/2±5/33 و 59/2±27 درصد بود. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت این سوسک بذرخوار سبب کاهش معنی دار (001/0 ≥p) بذور خارشتر و میزان جوانه زنی (قوه نامیه) آن در مقایسه با شاهد شده است. میانگین فعالیت پارازیتوئیدها در نمونه‌برداری های بهاره و پائیزه به ترتیب 52/0±1/12 و 42/0±16/15 درصد بود، که می تواند کارآیی کنترل بیولوژیک خارشتر توسط B. fulvus را کاهش دهد. نتایج آزمایشات ترجیح میزبانی که در دمای ثابت 1±25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±65 درصد با استفاده از روش شرات و هاروی (19) انجام شد، نشان داد که B. fulvus احتمالاً گونه ای تک میزبانه بوده و تنها بر روی علف هرز خارشتر خسارت زا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Efficacy and Host preference of Bruchidius fulvus (Col.: Bruchidae) for Biological control of Camelthorn in Birjand

نویسندگان [English]

  • A. Esmaili
  • S. Moodi
  • M. R. Tareghyan
  • M. Alichi
چکیده [English]

Bruchidius fulvus Allard is a biological control agent of camelthorn weed (Alhagi camelorum Fisch.) in Birjand region. Efficiency of B. fulvus for biological control of Camelthorn weed was studied by separate experiments in laboratory and natural conditions based on CRD in 2009. So in average, 35±1.15 and 48±1.04% of the seeds in the legumes destroyed in the spring sampling (Early of May) and in fall (Early of November), respectively. Also the percent of seed germination was 65±2.8, 33.5±2.13 and 27±2.59% in average under the laboratory conditions and control and in spring and fall sampling, respectively. The results of this study indicated that the activity of this seed beetle caused a significant decrease (p≤ 0.001) in the seeds camelthorn and percent of seed germination (viability) rather than the control. The mean percents of parasitism for spring and fall sampling were 12.1±0.52 and 15.16±0.42%, that it can be decrease the efficiency of B. fulvus in biological control programs in natural conditions. The results of host preference experiments that studied under constant temperature of 25±1˚C and relative humidity 65±5% based on Sherratt and Harvey (1993) method indicated that B. fulvus is probably a monophagous species and only hurt to the camelthorn weed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non chemical weed control
  • Seeds Destruction
  • Germination
  • Host Preference
CAPTCHA Image