تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رقابت علف های هرز با سیاهدانه بر سر منابعی مانند عناصر پر مصرف از جمله مهم ترین عوامل در کاهش عملکرد این گیاه دارویی می باشد. به منظور بررسی تاثیر دوره های تداخل علف های هرز بر کارایی جذب و مصرف فسفر و پتاسیم در سیاهدانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 89- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سری عاری از علف هرز (صفر، 14، 28، 42، 56 و70 روز پس از سبز شدن سیاهدانه، علف های هرز کنترل شدند و سپس تا زمان برداشت سیاهدانه اجازه رشد به علف های هرز داده شد) و آلوده به علف هرز (از زمان سبز شدن تا دوره های ذکر شده به علف های هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت کنترل شدند) بودند. نتایج آزمایش حاکی از افزایش معنی دار مقدار فسفر و پتاسیم در زیست توده جامعه علف های هرز در نتیجه افزایش دوره حضور آن ها بود. از سویی دیگر با افزایش دوره های تداخل علف های هرز با سیاهدانه، درصد و مقدار فسفر و پتاسیم در زیست توده سیاهدانه بطور معنی‌داری کاهش یافت. بطوری‌که تداخل علف های هرز در تمام فصل رشد سیاهدانه، مقدار فسفر و پتاسیم زیست توده آن را به ترتیب بیش از 7 و 8 برابر کاهش داد. همچنین اثر دوره های کنترل و تداخل علف های هرز در کاهش کارایی جذب و مصرف فسفر و نیز پتاسیم سیاهدانه معنی‌دار بود. کاهش کارایی جذب عناصر ذکر شده در سیاهدانه نشان دهنده رقابت ضعیف این گیاه دارویی در تداخل با جامعه علف های هرز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Weed Interference Durations on Phosphorus and Potassium Percentage and Uptake Efficiency of Black Seed (Nigella sativa L.) and its Weeds

نویسندگان [English]

  • R. Ghorbani
  • P. Rezvani Moghaddam
  • M. Nassiri Mahallati
چکیده [English]

One of the most problems in black seed yield reduction is weed interference with this medicinal plant for resources such as macro nutrients. A field experiment was conducted at Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2009-2010 growing season. The experiment was laid out in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 12 treatments and three replications. Two sets of treatments consisting of weed-infested and weed-free periods were used. In the first set of treatments, weeds compete with black seed until 0, 14, 28, 42, 56 and 70 day after emergence (weed-infested periods). In the second set, plots were kept free of weeds until the mentioned stage (weed-free periods). Results indicated the contents of phosphorus and potassium in weed biomass significantly increased by increasing weed competition durations. However, the percentage and content of phosphorus and potassium in black seed biomass significantly showed a decreasing trend as the weed-black seed competition periods increased. Weed interference with black seed for full growth season decreased contents of phosphorus and potassium in black seed biomass more than 7 and 8 times, respectively. In addition, effects of weed-free and weed-infested periods on decreasing uptake and phosphorus and potassium use efficiency in black seed were significant. Reduction in phosphorus and potassium uptake efficiency of black seed was indicating weak competitiveness of this medicinal plant with its relative weed community.

CAPTCHA Image