بررسی کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ناشی از قارچ Rhizoctonia solani توسط برخی باکتری‌های آنتاگونیست در استان گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

بخش گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج کشور-رشت

چکیده

از میان160 نمونه جمع‌آوری شده از مزارع برنج استان گیلان شامل گیاه برنج، بذر، ریزوسفر، خاک مزارع برنج، آب شالیزار و اسکلروت قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ناشی از قارچ Rhizoctonia solani تعداد 610 استرین باکتری جداسازی شد. تعداد 71 استرین (64/11درصد) توانایی بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری مذکور در آزمون کشت متقابل (Dual culture) در محیط غذایی PDAرا داشتند. تعداد 37 استرین آنتاگونیست بر اساس دو ویژگی هاله بازدارندگی در آزمون کشت متقابل و درصد بازداری از رشد رویشی قارچ عامل بیماری درآزمون تولید مواد فرار ضدقارچی تجزیه‌کلاستر و گروه‌بندی شدند. استرین‌های قرار گرفته در بالاترین گروه از نظر قدرت آنتاگونیستی شناسایی شده و برای آزمایشات بعدی انتخاب شدند. شدت بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شرایط گلخانه با روشهای مختلف تیمار بذر، خاک و گیاه با استرین‌های آنتاگونیست ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار گیاه با سایر روشهای کاربرد تفاوت معنی‌دار داشته و استرین‌های152 (Pseudomonas aeruginosa) وS 7 (Pseudomonas fluorescens bv3) به ترتیب با 59/26 درصد و 54/33 درصد کاهش در شدت بیماری، بیشترین اثر را نشان داده و نسبت به شاهد در گروه جداگانه‌ای قرار داشتند. در بین سه روش به کار رفته، استرین152 (Pseudomonas aeruginosa) با 46/14 درصد کاهش بیماری نسبت به شاهد، کمترین شدت بیماری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Biological Control of Rice Sheath Blight Caused by Rhizoctonia solani with Some Antagonistic Bacteria in the Guilan Province

نویسندگان [English]

  • M. Kazemzadeh
  • A. Roustaii
  • F. Padasht Dehkaei
  • Kh. Khodakaramian
چکیده [English]

Among 160 samples collected from rice paddy of the Guilan province including rice plant, seed, rhizospher, paddy's soil, paddy's water and sclerotium of the causal agent of rice sheath blight (Rhizoctonia solani), 610 bacterial strains were isolated. 71 bacterial strains (11.64%) had the ability of inhibition mycelial growth fungus in dual culture test on PDA medium. According to two characteristics of inhibition zone in dual culture and the inhibition percent from vegetative growth of causal agent of sheath blight in antifungal volatile metabolites production test, 37 antagonist strains were grouped in cluster analysis. The strains of antagonist which placed in the highest group on the based of antagonistic ability, identificated and selected for next experiments. Disease severity of sheath blight were evaluated under greenhouse conditions by the seed, soil and plant treatments at the presence of the antagonist strains. Results showed that there was significant difference between the plant treatment to other methods. The 152 (Pseudomonas aeruginosa) and 7S (Pseudomonas fluorescens bv3) strains with 26.59% and 33.59% on the reduction of disease severity respectivility showed the highest effect and placed in seperated group in comparison with control. Among three methods used, 152 (Pseudomonas aeruginosa) strain with 14.46% on the reduction of disease in comparison with control showed the lowest disease severity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Biological control
  • Guilan province
  • Pseudomonas
  • Rhizoctonia solani
CAPTCHA Image