بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره کود دامی، کود استریل و غیر استریل بر جوانه‌زنی بذرهای تاج‌خروس ریشه قرمز و سوروف

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف عصاره کود دامی، کود استریل و غیر استریل بر سرعت، درصد و متوسط تعداد جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز دو گیاه تاج‌خروس ریشه قرمز و سوروف، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. تیمارها شامل غلظت‌های عصاره کود دامی (3/14%،20% و33 %)، کود دامی استریل و کود دامی غیر استریل بود. طی این بررسی مشاهده شد که با افزایش غلظت عصاره، سرعت و درصد جوانه‌زنی درهر دو نوع بذر کاهش یافت. در ضمن بین تیمارهای کود استریل و غیر استریل تفاوتی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Different Concentrations of Manure Aqueous Extracts and Sterile and Non-Sterile Manure on Seed germination of Redroot Pigweed and Barnyardgrass

نویسندگان [English]

  • S. Sohrabi
  • M.H. Rashed Mohassel
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effect of different concentrations of manure aqueous extract (14.3, 20, 33%), sterile manure and non sterile manure on rate, percentage and mean germination of redroot pigweed and barnyardgrass seeds. The experiment was done in a CRD with 4 replications under laboratory condition. The treatments were include concentrations of manure aqueous (14.3, 20 and 33%),sterile and non-sterile manure. The results indicated that germination rate and percentage, were decreased with increasing concentration of manure aqueous extracting in these two weeds. Between sterile and non-sterile manure treatment did not observe differentiatio.

CAPTCHA Image