اثر جدایه‌هایی از قارچ‌های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتریBacillus subtilis در کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر دو محلول بیولوژیک تریکودرمین و سوبتیلین به ترتیب با ماده موثره قارچ Trichoderma harzianum Bi و باکتری Bacillus subtilis S و همچنین قارچ T. virens VM1 جداشده از مزارع چغندر قند مشهد، به دو صورت آغشته سازی بذر و اضافه کردن پودر آن‌ها به بستر کاشت روی کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii در شرایط مزرعه مورد بررسی قرار گرفت .برای یکسان سازی جدایه VM1 T. virens با دو محلول ذکر شده ، این جدایه روی محیط کشت PDA کشت داده شد و پس از 10 روز اسپورهای تولید شده در هر پتری دیش با 10 میلی لیتر آب مقطر استریل شسته شد و با میزان لازم پودرتالک به نحوی مخلوط شد که پودری با غلظت 107 پروپاگل در هر گرم تهیه شود و از این نظر شبیه دو محصول تجاری ذکر شده گردید. برای انجام آزمایش، مزرعه‌ای آلوده به نماتد سیستی چغندرقند از مزارع جلگه رخ در تربت حیدریه در استان خراسان رضوی در نظر گرفته شد و جمعیت اولیه نماتد درآن تعیین گردید. آزمایش در این مزرعه در سال 1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار انجام شد. تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان داد که بین تیمارهایی که عوامل بیوکنترل به کاررفته از نظر جمعیت نماتد در زمان برداشت محصول، میزان آلودگی و وزن تر غده اختلاف معنی داری≤ 0.05) P) با تیمار شاهد وجود دارد. در این آزمایش قارچT. virens VM1 جداشده از مشهد در هر دو شکل پوشش دادن بذر و اضافه کردن به بسترکشت به ترتیب با 52 و 51 در صد کاهش آلودگی اثر بهتری نسبت به دیگر تیمارها نشان داد و در مقایسه با رقم مقاوم پاولینا با 68 درصد کاهش آلودگی اثر مناسبی را در کنترل نماتد سیستی چغندرقند از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of isolates of Trichoderma harzianum, T. virens and Bacillus subtilis for controlling Heterodera schachtii in field conditions

نویسندگان [English]

  • E. Mahdikhani Moghadam
  • H. Rouhani
چکیده [English]

In this survey, the effect of two commercial products Trichodermin (Trichoderma harzianum Bi ) and Subtilin (Bacillus subtilis S) along with one strain of T. virens VM1 isolated from sugar beet farms of Mashhad were used for controlling Heterodera schachtii in field conditions. T. virens VM1 was formulated as two other commercial products. In this order, this strain was sub cultured on P.D.A. Then, spores of each petridish was washed in 10 ml distilled water after 10 days and was mixed with Talk powder for preparing the powder containing 107 propaguel/ g. The three products were applied as seed coating and dispersal in furrow with cucupit. An infested field to H. schachtii was selected in Jolgeh Rokh in Torbat Hydarieh area in Razavi Khorasan province and initial population of nematodes were detected. The experiment was conducted as Randomized Complete Blok Design with nine treatments and four replications in 2010 in field conditions. Analysis of variance for the bio control potential of isolates, final population of nematodes, reproductive factor of beet cyst nematode, fresh root and leaves weight was carried out. The results revealed a significant difference (P < 0.05) between treatments and control according to Duncan’s Multiple Range Test. Treatments T. virens VM1, separated from Mashhad, decreased significantly (P < 0.05) the population of nematode at the rate of 52% and 51% in seed coating and dispersing in the furrow, respectively. The resistant check, Paulina, decreased population of nematodes by 68% compared with the control. It seems two treatments that the mentioned could be used for decreasing population of nematode

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • Heterodera schachtii
  • Trichoderma harzianum
  • T. virens
  • Bacillus subtilis
CAPTCHA Image