تأثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در منطقه بیرجند

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز در آفتابگردان (Helianthus annuus L.)، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، به صورت کرت‌های خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 24 تیمار و 3 تکرار به اجرا در‌آمد. فاکتور اصلی، شامل 3 سطح کود نیتروژن (صفر، 100 و 200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و فاکتور فرعی، دوره رقابت آفتابگردان با علف هرز بر مبنای مراحل رشدی آفتابگردان بود. این دوره ها شامل سه سطح عاری از علف های هرز تا مراحل دو برگی، چهار برگی و ظهور طبق آفتابگردان و سه سطح آلوده به علف های هرز تا مراحل مذکور در آفتابگردان بود. دو سطح دیگر شامل کرت های عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز تا پایان دوره رشد آفتابگردان نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. دوره بحرانی کنترل علف های هرز در سه سطح نیتروژن مورد مطالعه، بر مبنای 5، 10 و 15 درصد کاهش عملکرد قابل قبول، از طریق برازش توابع گامپرتز و لجستیک به داده های مربوط به عملکرد نسبی، به ترتیب در تیمارهای عاری و آلوده به علف های هرز تعیین شد. افزایش دوره تداخل و کاهش دوره عاری از علف‌های هرز، وزن خشک آن‌ها را افزایش ولی تراکمشان را کاهش داد. بیشترین وزن خشک و رقابت علف‌های هرز و در نتیجه کمترین عملکرد آفتابگردان در تیمارهای رقابت، در سطح 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن بدست آمد. طولانی ترین دوره بحرانی علف‌های هرز آفتابگردان نیز متعلق به این سطح کود نیتروژن بود. بر اساس نتایج طول این دوره برای 5 درصد کاهش عملکرد قابل قبول در سطوح کودی صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 66-1 روز پس از سبز شدن (سبز شدن تا اواخر پر شدن دانه)، 91-3 روز پس از سبز شدن (سبز شدن تا قهوه ای شدن پشت طبق‏ها) و 76-2 روز پس از سبز شدن (سبز شدن تا شروع زرد شدن پشت طبق‏ها) محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen on Critical Period of Weed Control in Sunflower (Helianthus annuus L.) in Birjand Region

نویسندگان [English]

  • A. Azad Bakht
  • S. Mahmoodi
  • S. V. Eslami
چکیده [English]

In order to study of nitrogen effect on critical period of weed control in sunflower (Helianthus annuus L.) in Birjand region, a split plot experiment based on randomized complete block design was conducted with 24 treatments and 3 replications in research farm of college of agriculture of Birjand University in 2010. The main factor was three levels of nitrogen (0, 100 and 200 Kg.ha-1) and the sub factor was different weed competition periods containing of three levels of weed free, 3 levels of weed infested until phonological stages of V2, V4 and VR with two control (all season weed free and weed infested) treatments. The critical periods of weed control based on 5%, 10% and 15% of acceptable yield loss, were estimated by fitting of Gompertz and Logestic functions to driven data of respective yield of sunflower in weed free and weed infested treatments respectively. Results showed that increasing of weed infested period and decreasing of weed free periods, increased weed dry weight but decreased their density. The most weed dry weight and competition and so the least yield of sunflower was observed in 100 Kg ha-1 nitrogen. So, the longest period of weed control was obtained at this level of nitrogen fertilizer. The critical periods of weed control based on 5% of acceptable yield loss were 1-66, 3-91 and 2-76 DAE for 0, 100 and 200 Kg ha-1nitrogen, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Fertilizer
  • Gompertz
  • Logestic
  • Oil crops
CAPTCHA Image