دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، پاییز 1388 

مقالات پژوهشی

1. معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

10.22067/jpp.v23i1.1874

جانی پور جانی پور؛ خداپرست خداپرست؛ الهی نیا الهی نیا؛ پاداشت پاداشت


3. شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v23i1.1876

قارونی کاردانی قارونی کاردانی؛ جعفرپور جعفرپور؛ فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار؛ طبسی نژاد طبسی نژاد


7. شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان

10.22067/jpp.v23i1.1887

خشکدامن خشکدامن؛ نیک نژاد کاظم پور نیک نژاد کاظم پور؛ عبادی عبادی؛ پدرام فر پدرام فر


8. تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه‌ای‌ Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP

10.22067/jpp.v23i1.1888

قربانی فعال قربانی فعال؛ فارسی فارسی؛ پوریان فر پوریان فر؛ محمودنیا میمند محمودنیا میمند؛ ذوالعلی ذوالعلی


10. تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین

10.22067/jpp.v23i1.1890

ایزدی ایزدی؛ راشد محصل راشد محصل؛ زند زند؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ لکزیان لکزیان


11. بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج

10.22067/jpp.v23i1.1891

اوجی اردبیلی اوجی اردبیلی؛ احمد زاده احمد زاده؛ شریفی تهرانی شریفی تهرانی؛ جوان نیکخواه جوان نیکخواه


12. بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

10.22067/jpp.v23i1.1892

حسینی حسینی؛ راشد محصل راشد محصل؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ حاج محمدنیا قالی باف حاج محمدنیا قالی باف