دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، مهر 1388 

مقالات پژوهشی

معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

10.22067/jpp.v23i1.1874

سمیه جانی پور؛ سید اکبر خداپرست؛ سید علی الهی نیا؛ فریدون پاداشت‌دهکایی


شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان

10.22067/jpp.v23i1.1887

مریم خشکدامن؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ علی اکبر عبادی؛ حسن پدرام فر


تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین

10.22067/jpp.v23i1.1890

ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ اسکندر زند؛ مهدی نصیری محلاتی؛ امیر لکزیان