دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، زمستان 1388 
2. ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v23i2.2545

طبسی نژاد طبسی نژاد؛ جعفرپور جعفرپور؛ فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار؛ قارونی کاردانی قارونی کاردانی


4. مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار

10.22067/jpp.v23i2.2547

عمواقلی طبری عمواقلی طبری؛ علی‌نیا علی‌نیا؛ قهاری قهاری؛ حاجی‌امیری حاجی‌امیری


5. بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)،

10.22067/jpp.v23i2.2549

زند زند؛ باغستانی باغستانی؛ پورآذر پورآذر؛ ثابتی ثابتی؛ قزلی قزلی؛ خیامی خیامی؛ رزازی رزازی


7. تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی

10.22067/jpp.v23i2.2550

نوراللهی نوراللهی؛ جوان نیکخواه جوان نیکخواه؛ نقوی نقوی؛ اخوت اخوت


9. ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum)

10.22067/jpp.v23i2.2552

فربدنیا فربدنیا؛ باغستانی باغستانی؛ زند زند؛ نورمحمدی نورمحمدی


12. ویروس لکه‌زرد زنبق 1 (IYSV)؛ یک بیماری جدید ویروسی پیاز در ایران

10.22067/jpp.v23i2.2557

جعفرپور جعفرپور؛ سبک‌خیز سبک‌خیز؛ فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار


14. اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

10.22067/jpp.v23i2.2553

عسگرپور عسگرپور؛ قربانی قربانی؛ کوچکی کوچکی؛ محمدآبادی محمدآبادی