دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، اسفند 1388 
ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v23i2.2545

فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ سارا قارونی کاردانی


مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار

10.22067/jpp.v23i2.2547

مهرداد عمواقلی طبری؛ فرامرز علی‌نیا؛ حسن قهاری؛ مرضیه حاجی‌امیری


بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)،

10.22067/jpp.v23i2.2549

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ رضا پورآذر؛ پیمان ثابتی؛ فرخ الدین قزلی؛ محمدمهدی خیامی؛ عارفه رزازی


تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی

10.22067/jpp.v23i2.2550

خشنود نوراللهی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ سید محمود اخوت


ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum)

10.22067/jpp.v23i2.2552

علی فربدنیا؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند؛ قربان نورمحمدی


اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

10.22067/jpp.v23i2.2553

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ علی اصغر محمدآبادی