تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 ایلام

2 تهران

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
برق زدگی یکی از مهمترین بیماریهای نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه است که توسط قارچ آسکومیستی Didymella rabiei ایجاد می‌شود. برای تعیین تنوع بیماریزایی در جمعیت قارچ از گیاهان آلوده در مزارع مختلف نمونه برداری صورت گرفت و در آزمایشگاه با استفاده از محیط کشت آرد نخود، دکستروز، آگار تعداد 100 جدایه از نمونه‌های آلوده جداسازی گردید. جدایه‌ها بر اساس محل جمع آوری، به 10 گروه تقسیم شدند. از هرکدام از این 10 گروه یک جدایه به طور تصادفی به عنوان نماینده انتخاب و بیماریزایی آنها روی دوازده رقم افتراقی نخود در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه آزمایش شد. مایه زنی با غلظت 105 × 2 اسپور در میلی لیتر از قارچ رویش یافته بر روی محیط کشت (CSMDA) ده روزه، روی گیاهچه‌های دو هفته‌ای انجام شد. 21 روز بعد از مایه زنی، شدت بیماریزایی این جدایه‌ها بر روی ارقام ارزیابی شد و براساس عکس العمل ارقام افتراقی، هشت گروه بیماریزایی بین ده جدایه تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که گروه‌های بیماریزایی مختلف در مناطق مختلف این دو استان پراکنده هستند و جمعیت قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود از چندین گروه بیماریزایی تشکیل شده است. این یافته می‌تواند برای استفاده در برنامه‌های به نژادی و تولید ارقام مقاوم مفید باشد.

واژه‌های کلیدی: بیماری، میزبان، Didymella rabiei، واکنش ارقام، گروه بیماریزایی

عنوان مقاله [English]

Pathogenicity variation of Didymella rabiei causal agent of chickpea blight from Ilam and Kermanshah provinces

نویسندگان [English]

  • Khoshnood nourollahi 1
  • mohammad javan 2
  • Mohammad reza naghavi 3
  • seyed mahmoud Okhovat
1
2 ؟
3
چکیده [English]

Abstract
Ascochyta blight caused by Didymella rabiei is one of the most important diseases of chickpea in Ilam and Kermanshah Provinces, Iran. In order to determine the pathogenicity variation of Didymella rabiei populations, infected plants in field crops of different regions of both provinces were sampled. One hundred isolates were isolated by chickpea seed meal dextrose agar media. These isolates were categorized in 10 groups based on collection regions. These isolates showed little differences cultural morphological characteristic, for this regard, we chose one isolate as a representative for each group. Pathogenicity of representative isolates from each of the 10 groups were tested on 12 differential chickpea lines as randomized completely block design in the greenhouse condition. Two-week-old plants were sprayed until run-off with a conidial suspension adjusted to 2 x 105 pycnidiospores mL-1. Disease is scored on spore inoculated plants three weeks after treatment. Based on disease reaction on 10 differential chickpea lines 8 virulence forms were identified. The result of this research showed that, there are different virulence forms in two provinces and also population of this fungi composed of several virulence forms. Therefore the efforts should be focused on introduction of multigenic and durable chickpea resistant lines against Ascochyta blight.

Key words: Disease, Host, Didymella rabiei, Reaction of cultivars, Pathogenicity group

CAPTCHA Image