تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در بررسی هایی که طی سال های 87-1386 در مزارع گندم نقاط مختلف شهرستان مشهد صورت گرفت، تعداد 6 گونه شته و 10 گونه کفشدوزک به روش های مختلف نمونه برداری و به شرح زیر شناسایی شد. الف- شته ها:
Sitobion avenae (Fabricius), Schizaphis graminum (Rondani), Metopolophium dirhodum (Walker), Diuraphis noxia (Mordvilko), Rhopalosiphum maidis (Fitch), R. padi (L.)
و ب- کفشدوزک ها:
Hippodamia variegata (Goeze), Oenopia conglobata contaminata (Montrouzier), Propylea quatuordecimpunctata (L.), Brumus undulatus (Weise), Exochomus nigromaculatus (Goeze), Scymnus apetzi )Mulsant),Chilocorus bipustulatus (L.), Psyllobora vigintiduopunctata (L.), Coccinella septempunctata (L.), Coccinella magnopunctata* )Rybakow.(
در بین گونه های شته جمع آوری شده Sitobion avenae و Schizaphis graminum به ترتیب با 1/53 و 5/29 درصد، فراوانی بیشتری نسبت به سایر گونه ها داشتند. در بین کفشدوزک های جمع آوری شده، گونهCoccinella magnopunctata برای اولین بار از ایران گزارش می شود. در بین گونه های کفشدوزک، فراوانی و پراکنش گونه های Coccinella septampunctata وHippodamia variegata به ترتیب با 24/41 و 9/29 درصد، بیشتر از سایر گونه ها بود. گونهCoccinella magnopunctata از اخنگان، توس و گلمکان جمع آوری شد و در این بررسی جزء گونه های کمیاب بود.

واژه های کلیدی: شته ها، کفشدوزک ها، آفات گندم، خراسان رضوی

عنوان مقاله [English]

Fauna of aphids and their coccinellid predators of wheat fields in Mashhad region ( Razavi Khorasan province)

نویسندگان [English]

  • sara Farahi
  • H Sadeghi Namghi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
During a faunistic survey of wheat aphids and their coccinellid predators in 2006-2008 which was carried out for the first time in Mashhad region, using different sampling methods, 6 aphid species as well as 10 coccinellid species were collected and identified as follows: A) Aphid species: Sitobion avenae (Fabricius), Schizaphis graminum (Rondani), Metopolophium dirhodum (Walker), Diuraphis noxia (Mordvilko), Rhopalosiphum maidis (Fitch), Rhopalosiphum padi (L.); B) Coccinellid species: Hippodamia (=Adonia) variegata (Goeze), Oenopia conglobata contaminata (Montrouzier), Propylea quatuordecimpunctata (L.), Brumus undulatus (Weise), Exochomus nigromaculatus (Goeze), Scymnus apetzi )Mulsant (,Chilocorus bipustulatus (L.), Psyllobora vigintiduopunctata (L.), Coccinella septempunctata (L.), Coccinella magnopunctata )Rybakow). Among the identified aphid species in this study, Sitobion avenae and Schizaphis graminum with 53.1 and 29.5 percentage of population respectively were more abundant than other species. Among the collected coccinellids, the species Coccinella magnopunctata is new for fauna of Iran. The following coccinellid species, Coccinella septempunctata and Hippodamia variegata were more abundant and had higher distribution than the others. The coccinellid, Coccinella magnopunctata which was only collected from Akhengan, Toos and Golmakan was considered as a rare species in this study.

Key words: Aphididae, Coccinellidae, Wheat pests, Razavi Khorasan

CAPTCHA Image