اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

چکیده
آفتابدهی یک روش غیرشیمیایی ساده و موثر برای کنترل آفات خاکزی و بذور بسیاری از علف‌های هرز می باشد. به منظور ارزیابی اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورها شامل آفتابدهی در سه سطح (صفحات پلاستیک پلی اتیلن شفاف و تیره و عدم آفتابدهی به عنوان شاهد) و گونه های شناسایی شده در بانک بذر بودند. برای بررسی اثر محتوای ماده آلی خاک، درصد رطوبت وزنی و pH خاک بر جمعیت بانک بذر علف‌های هرز،‌ نمونه برداری از خاک همه کرت‌ها انجام شد. در تیمارها مجموعاً 11 گونه در بانک بذر علف‌های هرز شناسایی شد که عمدتاً از گونه های پهن برگ یکساله بودند. نتایج نشان داد که آفتابدهی با نایلون شفاف، تراکم بانک بذر علف‌های هرز را بطور معنی داری کاهش داد. درصد رطوبت وزنی خاک در تیمارهای آفتابدهی با صفحات پلاستیک پلی اتیلن شفاف و تیره بطور معنی داری بیشتر از شاهد بود. محتوای ماده آلی و pHخاک تحت تأثیر آفتابدهی قرار نگرفت. همچنین، تراکم بذر علف‌های هرز با درصد رطوبت وزنی خاک همبستگی منفی معنی داری داشت.

واژه‌های کلیدی: بانک بذر، صفحات پلی اتیلن، محتوای رطوبت خاک

عنوان مقاله [English]

Effect of soil solarization on weed seed bank and soil properties

نویسندگان [English]

  • R. Asgarpour
  • reza ghorbani
  • Alireza Koocheki
  • Aliasghar Mohammad Ababi
چکیده [English]

Abstract
Soil solarization is a simple, safe, and effective method which controls soil born pests and seeds of many conventional noxious weeds. An experiment was conducted to evaluate the effect of soil solarization on weed seed bank in Mashhad, Iran during summer 2007. A factorial experiment based on randomized complete block design with two factors, solarization with Clear and black polyethylene sheets and non-solarized control, and identified species in seed bank, with three replications was used. In order to study effects of soil organic matter, water content and pH on weed seed bank, soil sample were taken and analysed in all plots. Eleven weed species was identified by studying weed seed bank which were mainly annual broad-leaves species. Results indicated that soil solarization with clear polyethylene sheets reduced weed seed bank significantly, but there was no difference between control and black polyethylene sheets. Soil water content was significantly higher in soil covered with polyethylene sheets, but soil pH and total organic matter remained unchanged. There was a significant negative correlation between weed seed density and water content.

Key words: Weed seed bank, Polyethylene sheet, Soil water content

CAPTCHA Image