بررسی کارایی علف کش‌های جدید لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)،

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه گیاهپزشکی کشور

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

چکیده
به منظور بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های جدید برای کنترل علف‌های هرز در زراعت ذرت، آزمایشی در سال 1386 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در استان‌های تهران (ورامین)، خوزستان و کرمانشاه به اجرا درآمد. تیمار‌های آزمایشی عبارت بودند از: علف کش‌های لوماکس ( مزوتریون+ اس متالاکلر + تربوتیلازین)، ‌اولتیما (نیکوسولفورون + ریم‌سولفورون)، داینامیک (آمیکاربازون)، تیتوس (ریم سولفورون)‏، کروز (نیکوسولفورون)، اکوییپ (فورام سولفورون)، آترازین+ آلاکلر، ارادیکان (ای‌پی‌تی‌سی)، مخلوط توفوردی و ام‌سی‌پی آ و شاهد بدون علف‌های هرز. در این آزمایش خصوصیاتی مانند درصد کاهش تعداد و وزن خشک علف‌های هرز به تفکیک گونه، نمره دهی چشمی بر اساس روش EWRC، درصد افزایش عملکرد و عملکرد دانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین علف‌کش‌های جدید، دز 175 گرم در هکتار از علف‌کش اولتیما به عنوان یک علف‌کش دو منظوره توانست به خوبی علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ را کنترل کند. علف‌کش لوماکس نیز با توجه به تنوع مطلوب ترکیبات علف‌کش ( بخصوص از نظر مدیریت مقاومت به علف‌کش) و از طرفی نتایج نسبتا قابل توجه آن در مناطق مورد آزمایش، نیاز به بررسی بیشتر دارد. علف‌کش داینامیک در مقایسه با علف‌کش‌های رایج از کارایی قابل قبولی برخوردار نبود.

واژه های کلیدی: ریم‌سولفورون، تیتوس، کروز، فورام سولفورون، اکوئیپ، آترازین، الاکلر و ام‌پی‌تی سی

عنوان مقاله [English]

Efficacy evaluation of Ultima (Nicosulfuron+Nimsulfuron), Lumax (Mesotrion+ S-metolacholor+ Terbuthlazine) and Amicarbazone (Daynamic) in comparison with current herbicide to control of weeds in corn

نویسندگان [English]

  • E. zand 1
  • M. A. Baghestani 2
  • R. Porazar
  • P. Sabeti
  • fakhroddin ghezeli
  • M. M. Khayami
  • A. Razazi
1 -
2 Plant Pest and Disease Research Institute
چکیده [English]

Abstract
In order to efficacy evaluation of some new herbicides to control of weeds in corn, a set of field studies were conducted in 2007 at 4 province of Iran, including Tehran (Varamin), Khuzestan, Fars, and Kermansh. Treatments were arranged in a RCBD design with four replications. Treatments consisted of Ultima (Nicosulfuron+Nimsulfuron), Lumax (Mesotrion+S-Metolacholor+Terbuthlazine), Amicarbazone (Daynamic), Rimsulfuron (Titus), Nicosulfuron (Cruz), Foramsulfuron (Equio), Atrazine plus Allachlor, EPTC, 2,4-D plus MCPA and weed free. To evaluate the effects of treatments, different characteristics including percent damage based on EWRC scores at 30 days after spraying, percent weed population reduction, percent weed dry mater reduction (separately for each weeds) and yield were measured. According to the result, Ultima at 175 g/ha, as a doual perpouse herbicide, could satisfactorily control broadleaf and grass weeds. Lumax still need further evaluations to prove their efficacy and Amicarbazon could not satisfactorily control weeds.

Key words: Rimsulfuron, Titus, Cruz, Foramsulfuron, Equip, Atrazine, Allachlor, EPTC

CAPTCHA Image