بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 0

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
استفاده از مواد شیمیایی القاء کننده که از یک سو سبب فعال سازی مکانیزمهای دفاعی گیاه قبل از رویارویی با پاتوژن شوند و از سویی دیگر خطرات زیست محیطی نداشته باشند در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. گوجه فرنگی یکی از محصولات زراعی مهم است که اخیراً بعنوان گیاه مدل در برهمکنش های میزبان-پاتوژن شناخته شده است. بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی با عامل Alternaria alternata f. sp. lycopersici یکی از بیماریهای مهم با گسترش جهانی است. تأثیرات احتمالی استفاده از سالیسیلیک اسید (SA) و 6 مشتق آن شامل؛ 4-کلرو سالیسیلیک اسید، 5-کلرو سالیسیلیک اسید، 5-متوکسی سالیسیلیک اسید، 5-آمینوسالیسیلیک اسید، 5-متیل سالیسیلیک اسید، 3و5-دی نیتروسالیسیلیک اسید در القاء مقاومت میزبانی بررسی شد. اسپری برگی مواد شیمیایی با غلظتهای مختلف 200،400 و M500 علیه بیماری شانکر ساقه انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت M200 مواد برای القاء مقاومت علیه بیماری غلظتی ناکافی می باشد. استفاده از SA، 4-کلروسالیسیلیک اسید و 5-متوکسی سالیسیلیک اسید در غلظت M400 شاخص بیماری را به طرز معنی داری نسبت به شاهد آلوده کاهش داد. تیمارهای 5-کلروسالیسیلیک اسید و 3و5-دی نیتروسالیسیلیک اسید در این غلظت بی اثر بودند. تمام مواد مورد استفاده در غلظت M500 توانستند سبب کاهش معنی دار علائم بیماری نسبت به شاهد آلوده شوند اما همچنین سبب ایجاد گیاهسوزی در گیاهان مورد آزمایش شدند. نتایج بدست آمده از HPTLC همبستگی بالایی را بین افزایش میزان SA آزاد در برگ گیاهان تیمار شده و کاهش سطح لکه‌ها (59/0=2r) و نیز کاهش تعداد لکه های نکروز(82/0=2r) نشان داده است.

واژه های کلیدی: مقاومت سیستمیک اکتسابی، مشتقات سالیسیلیک اسید، گوجه فرنگی، شانکر ساقه، HPTLC

عنوان مقاله [English]

A study on possible effect of using salicylic acid and some of its derivatives for inducing host resistance against tomato stem canker disease

نویسندگان [English]

  • marzieh Esmailzadeh
  • Mohammad javad soleimani 1
  • Hamid Rouhani 2
1
2 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

Abstract
Application of chemicals which activate plant defense mechanisms before pathogen attack without environmental side effects of protective chemical agents have stimulated great deal of researches in this area. One of the important crops in the world is tomato and recently recognized as a model plant for plant-pathogen interactions. Tomato early blight is one of the most devastating disease worldwide, caused by Alternaria alternata f. sp. lycopersici. In this study possible effect of using salicylic acid (SA) and some of it’s derivatives including 4-chloro salicylic acid, 5-chloro salicylic acid, 5-methoxy salicylic acid, 5-amino salicylic acid, 5-methyl salicylic acid and 3,5-dinitro salicylic acid in host resistance induction with different concentrations of 200 µM, 400 µM and 500 µM as leaf spray against tomato stem canker disease was investigated. The results demonstrated that application of 200 µM dosage of chemicals is insufficient dose. Application of SA, 4-chloro salicylic acid and 5-methoxy salicylic acid in concentration 400 µM reduced disease index significantly comparing with infected control. 5-chloro salicylic acid and 3,5- dinitro salicylic acid were ineffective in this dose. All the chemicals have been tested with concentration of 500 µM were significantly effective in disease symptoms reduction but also made chlorosis in treated plants. HTPLC results showed highly correlation between increasing endogenous level of SA in treated plants and reduction of necrotic area (r2=0.59) and reduction of lesion number (r2=0.82).

Key words: Systemic acquired resistance, Salicylate derivatives, Tomato, Stem canker, HPTLC

CAPTCHA Image