اولین گزارش وجود کنه اریوفید Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
ضمن بررسی فون کنه های درختان غیر مثمر فضای سبز شهرستان مشهد، نمونه هایی از یک کنه اریوفید از روی درخت صنوبر جمع آوری گردید که پس از بررسی های اولیه و ارسال نمونه هایی برای دکتر هونگ( نانجینگ، چین) به نام Aculus dimidiatus (Hall, 1967 شناسایی قطعی شد. وجود این گونه بر روی صنوبر دلتوئیدس در ایران برای اولین بار گزارش می گردد. ویژگیهای مرفولوژیک کلیدی این گونه در متن ارائه شده است.

واژه های کلیدی: گزارش جدید، اریوفیده، فون، ایران.

عنوان مقاله [English]

First record of the eriophyid mite, Aculus dimidiatus (Hall) (Acari: Eriophyidae) on eastern cottonwood (Populus deltoides) (Salicaceae) in Iran

نویسنده [English]

  • H Sadeghi Namghi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
In 2008, in a field survey on mites associated with poplar trees in Razavi Khorasan province (NE.Iran), specimens of an eriophyid were collected. The specimens were sent to Dr Xia-Yue Hong for identification. As result, the eriophyid Aculus dimidiatus (Hall) is recorded from Iran for the first time. The eriophyid reported here was found vagrant on under surface of leaves of eastern cottonwood (Populus deltoides) (Salicaceae). Samples of this mite are held in the author's collection at the Ferdowsi University of Mashhad, Iran and in Dr Hong's collection at Nanjing University, China.

Key words: New record, Fauna, Eriophyidae, Iran

CAPTCHA Image