ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV)، یکی از اعضای جنس پوموویروس بوده و دارای ذرات میله‌ای‌شکل و سه قطعه آر. ان. ا‌ی تک‌رشته‌ای مثبت می‌باشد. این ویروس از نظر مورفولوژی بسیار شبیه به ویروس عامل بیماری رایزومانیای چغندرقند است و همانند آن بوسیله قارچ خاکزاد پلی‌میکسا بتا منتقل می‌شود که سال‌های متمادی می‌تواند در خاک پایدار باقی بماند. دامنه میزبانی این ویروس محدود به خانواده سلمه است. به منظور شناسایی و تعیین پراکنش این ویروس در استان خراسان رضوی، در تابستان و پاییز 1384، حدود 600 نمونه از مزارع مختلف استان از غده‌های مشکوک به آلودگی جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه‌های آلوده به ویروس، با استفاده از آزمون تاس- الیزا مشخص شدند. همچنین برای اثبات دقیقتر نتایج، آزمون آر. تی- پی. سی. آر صورت گرفت که در آن استخراج آر. ان. ای ویروس از غده‌های آلوده، به روش رسوب با PEG6000 انجام شد. سپس بدنبال آن آزمون آر. تی با استفاده‌ از پرایمرهای تصادفی هگزامر جهت سنتز دی. ان. ای مورد استفاده قرار گرفت. واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ویروس انجام گردید. الکتروفورز محصول پی. سی. آر در ژل آگارز 5/1 درصد، قطعه تکثیر شده 399 جفت‌باز مربوط به این ویروس را در نمونه‌های آلوده نشان داد. وجود این ناحیه تکثیر‌شده در نمونه‌های آزمایشی، آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق مورد بررسی‌ تأیید می‌کند.

واژه‌های کلیدی: ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV)، پوموویروس‌، آزمون تاس- الیزا، واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز

عنوان مقاله [English]

Detection of Beet soilborne virus in Razavi Khorasan Province by serological and RT-PCR methods

نویسندگان [English]

  • F. Tabasinezhad
  • B. Jafarpour
  • M. Falahati Rastegar
  • S. Gharooni Kardani
چکیده [English]

Abstract
Beet soilborne virus (BSBV) is a member of the genus Pomovirus, with rod shaped particles and three plus single - stranded of RNA. BSBV is morphologically similar to Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) and both are transmitted by the soilborne fungus, Polymyxa betae Keskin that survives in soil for many years. Host range of BSBV is limited to the family of Chenopodiaceae. In order to detect and determine distribution of BSBV in Razavi Khorasan Province, in fall and summer of 2005, samples with distinct symptoms of the infection were collected from different fields. Infection of samples with BSBV was confirmed by Triple antiboby sandwich (TAS) ELISA. Also RT-PCR test was performed and its results confirmed the results from the ELISA. Total RNA was extracted from roots of infected samples by PEG6000 precipitation method and cDNA was synthesized using random hexamer primers. PCR was performed with the virus specific primers. After electrophoresis on 1.5% agarose, a ~ 400 (399) bp segment was amplified from the infected samples.

Key words: Beet soilborne virusc, Pomovirus, TAS-ELISA, PCR test

CAPTCHA Image