مطالعه کاربرد دفعات مصرف حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات برنج کشور

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

چکیده
به منظور استفاده‌ی بهینه‌ از حشره‌کش دیازینون علیه کرم ساقه‌خوار برنج، آزمایشی با دو عامل شامل ارقام مختلف برنج (طارم محلی، خزر و نعمت) و تعداد دفعات سمپاشی (شاهد، سمپاشی نسل اول، سمپاشی نسل دوم، سمپاشی نسل‌های اول و دوم و چهار بار سمپاشی) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با 15 تیمار و در 4 تکرار انجام شد. نمونه‌برداری از بوته‌ها برای تعیین میزان آلودگی در قبل و بعد از سمپاشی نسل اول، قبل و بعد از سمپاشی نسل دوم، جوانه مرکزی خشک شده و خوشه‌های سفید شده‌ی برنج با انتخاب 5 بوته‌ی کامل برای هر صفت به صورت تصادفی از هر کرت انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر سال روی تمامی صفات، و اثرات ارقام برنج و دفعات سمپاشی روی کلیه صفات به جز کاهش عملکرد در سطح احتمال 1% معنی‌دار گردید. با مقایسه میانگین‌ها مشخص گردید که در سال اول آزمایش تعداد ساقه‌های آلوده قبل و بعد از سمپاشی نسل‌های اول و دوم، درصد جوانه‌ی‌ مرکزی خشک شده و خوشه‌های سفید شده بیشتر بود. از میان ارقام مختلف برنج، رقم طارم محلی از نظر تعداد ساقه‌های آلوده در زمان‌های قبل و بعد از سمپاشی نسل اول و دوم، جوانه‌ی مرکزی خشک شده و خوشه‌های سفید شده نسبت به بقیه ارقام حساس‌تر بود. همچنین در میان تیمارهای مختلف سمپاشی بیشترین آلودگی مربوط به تیمارهای شاهد و نسل دوم سمپاشی و کمترین آن مربوط به تیمارهای 1، 2 و 4 بار سمپاشی بدست آمد که از نظر آماری نیز در یک گروه قرار گرفتند. این پژوهش نشان داد که رقم طارم محلی به عنوان رقمی حساس معرفی شده و تیمار یک بار سمپاشی برای کنترل کرم ساقه‌خوار روی ارقام زود‌رس و میان‌رس برنج، راهکاری ایمن از نظر زیست محیطی و اقتصادی در اکوسیستم شالیزار قابل توصیه می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: کرم ساقه‌خوار برنج، ارقام برنج، دفعات سمپاشی، گرانول دیازینون

عنوان مقاله [English]

Study on the number of Application of Diazinon (G10%) Insecticide Against Striped Stem Borer, Chilo suppressalis Walker

نویسندگان [English]

  • M. Amooughlitabari 1
  • Faramarz Alinia 2
  • Hassan Ghahari 3
  • M. Hajiamiri 4
4 Mazandaran Agriculture and Natural Resources University
چکیده [English]

Abstract
In order to optimum utilization of Diazinon on rice stem borer, Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae), an experiment was conducted with two factors including, rice varieties (Tarom-Mahalli, Khazar, Nemat) and application times (control with no application, first generation application, second generation application, first and second generations application and four times application). The experiments were based on the completely randomized block design as factorial with 15 treatments and 4 replications. The samplings were conducted before and after the first and second application and at the stages of deadhearts and whiteheads with 5 hills as basis for sampling. The results indicated that year effect was significant on all characters at 1%, but the effects of variety and application times were significant on all characters except yield loss. The effect of year on studied characters showed that the number of infected tillers before and after the first and second applications, deadhearts and whiteheads percentages were the highest in the first year. The variety Tarom-Mahalli had the highest infection at all sampling times. Also, evaluation of the impact of application times on the studied characters indicated that the most infected tillers and whiteheads were observed on the control and second generation application, while the least infection was obtained in the treatments first and second generation application, and four times applications. Results showed that even though Tarom-Mahalli is a sensitive variety to the pest, but one application in first generation could control the pest population and is the safest, and most efficient and economic method for control of C. suppressalis on the such an early and medium maturity variety in paddy fields.

Key words: Chilo suppressalis, Rice varieties, Application times, Granule Diazinon

CAPTCHA Image