ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

2 موسسه گیاهپزشکی کشور

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی توان رقابتی، عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف گندم در برابر علف‌هرز خاکشیر، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 84-1383 در منطقه ورامین صورت گرفت. عامل اول هشت رقم گندم شامل ارقام طبسی، روشن، کرج2، آزادی، نیک‌نژاد، مهدوی، شیراز و پیشتاز و عامل دوم علف‌هرز خاکشیر در دو سطح با و بدون علف‌هرز بودند. در این بررسی شاخص رقابت، شاخص تحمل، عملکرد دانه، شاخص برداشت و اجزای عملکرد ارقام مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در حضور و غیاب علف‌هرز خاکشیر بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین ارقام از نظر شاخص برداشت دارای تفاوت معنی دار با هم بوده اما تحت شرایط رقابت و عدم رقابت با علف‌هرز خاکشیر بین ارقام اختلاف معنی دار دیده نشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد رقم نیک نژاد از شاخص رقابت بالاتری نسبت به سایر ارقام در مقابل علف‌هرز خاکشیر برخوردار بود. بر اساس شاخص تحمل، بدلیل بالا بودن میزان عملکرد دانه این رقم در حضور علف‌هرز می‌توان آن را به عنوان رقمی متحمل به خاکشیر نیز معرفی نمود.

واژه‌های کلیدی:‌ شاخص رقابت، نیک نژاد، شاخص تحمل

عنوان مقاله [English]

Evaluation the competitive ability of wheat cultivars against flix weed

نویسندگان [English]

  • ali Farbodnia
  • M. A. Baghestani 1
  • eskandar zand 2
  • Ghorban Nour Mohammadi
1 Plant Pest and Disease Research Institute
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate of yield and yield components of eight wheat cultivars against flix weed (Descurainia Sophia), an experiment was conducted using a factorial arrangement of treatments in a randomized complete block design with four replications during 2003-2004 growing season in Varamin region. The wheat cultivars were Tabasi, Roshan, Karaj2, Azadi, Niknejad, Mahdavi, Shiraz and Pishtaz. In this experiment traits such as: competitive index, grain yield and yield components of wheat were measured. The results showed that significant differences between cultivars in yield, so results of analysis of variation showed cultivars were significant differences in (HI), but were not significant differences between cultivars under weed-infested and weed-pure condition. The results showed that cultivar Niknejad from the competition ability was superior to cultivars and had a greater yield compare to other cultivars.

Key words: Competitive index, Niknejad, AWC

CAPTCHA Image