شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
بیماری بلایت باکتریایی برنج در اثر باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae ایجاد می‌شود و یکی از جدی ترین بیماریهای برنج در جهان، بعد از بیماری بلاست می‌باشد. با توجه به اهمیت این بیماری و خسارت های ناشی از آن، در بهار و تابستان سال 1385 از مزارع مختلف برنج استان گیلان (رودسر، لنگرود، لاهیجان، رشت، انزلی، فومن، صومعه سرا و رودبار) بازدید بعمل آمد و از بوته های برنج که دارای علایم آبسوختگی و زردی برگ بودند، نمونه برداری انجام شد. جداسازی عامل بیماری روی محیط های کشت YDC و NA حاوی آنتی‌بیوتیک سیکلوهگزامید (50 میکروگرم در میلی لیتر) انجام گرفت. پس از 72-48 ساعت پرگنه های بدست آمده در محیط کشت YDCزرد رنگ بودند و روی محیط NA کلنی های گرد، لعابدار و به رنگ زرد ایجاد نمودند. براساس مجموع خصوصیات مرفولوژیکی، بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، بیماریزایی، حساسیت به آنتی بیوتیکها و با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) به کمک آغازگرهای اختصاصی این جدایه ها به عنوان Xanthomonas oryzae pv. oryzae شناسایی شدند. این اولین گزارش از وجود باکتری عامل سوختگی باکتریایی برنج در مزارع استان گیلان می‌باشد.

واژه های کلیدی: Xanthomonas oryzae pv. oryzae، برنج، سوختگی باکتریایی، گیلان

عنوان مقاله [English]

Identification of causal agent of bacterial bight of rice in the fields of Guilan province

نویسندگان [English]

  • M. mkhoshkdaman 1
  • M N
  • A A
  • H. Pedramfar 2
چکیده [English]

Abstract
Bacterial blight of rice, causes by Xanthomonas oryzae pv. oryzae , is one of the most devastating disease of rice after blast disease. During the spring and summer of 2005-2006 different paddy fields in Guilan province (Roodsar, Langrud, Lahijan, Rasht, Anzali, Fooman, Soomeesara and Roodbar) were surveyed and samples were collected from rices showing blight and yellowing in leaves. The extract from tissues were cultured on NA and YDC media containing cyclohexamide (50 µg/ml). After 48 to 72 hours, bacterial colonies were selected and purified. Bacterial colonies were yellow mucoid and produced xanthomonadin pigment on YDC medium. Strains were gram, pectinase and oxidase negative, aerobic and abel to do hypersensitivity reaction on tobacco leaves. According to morphological, physiological and biochemical characteristics, pathogenicity test, antibiotic sensitivity and PCR method with specific primer pair the isolates were identified as Xanthomonas oryzae pv. oryzae. This is the first report of existence of X. o. pv. oryzae on paddy fields in the Guilan provinc

Key words: Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Rice, Leaf blight, Guilan

CAPTCHA Image