بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی و فوزاریومی ریشه و ریزوم گیاه دارویی سنبل الطیب در شهرستان کرج

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

چکیده
گیاه دارویی سنبل الطیب گیاهی استوار و چند ساله است که به عنوان آرام بخش طبیعی بوده و بهترین جایگزین داروی شیمیایی دیازپام می‌باشد. در نمونه برداری هایی از این گیاه از مزارع پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، پژمردگی با علائم پوسیدگی و سیاه شدگی ریزوم و ریشه مورد توجه قرار گرفت. نمونه های جمع آوری شده پس از ضد عفونی در محیط غذایی PDA کشت گردیدند. سه روز بعد جدایه هایی از دو جنس قارچ Rhizoctonia و Fusarium روی قطعات نمایان و خالص سازی شدند. جدایه جنس رایزوکتونیا پس از خالص سازی از طریق کشت نوک ریسه در تاریکی قرار داده شد. هیف های قارچ تعیین قطر و رنگ آمیزی هسته صورت گرفت که در هر سلول هیف چند هسته مشاهده شدند. با توجه به سایر مشخصات، گونه مذکور R. solani شناسایی گردید. از ماکروکنیدی های جدایه قارچ فوزاریوم کشت تک اسپور به عمل آمد و بعد از 24 ساعت تک اسپور های رشد یافته جهت شناسایی به محیط کشت اختصاصی CLAو جهت اسپورزایی به محیط کشت PDA انتقال یافتند. کلنی این قارچ بعد از هفت روز در محیط PDA به رنگ سفید متمایل به کرم در سطح رویی و به رنگ کرم با حالتی فشرده در سطح تحتانی پتری مشاهده گردید که بر اساس مشخصات مورفولوژیکی جدایه فوزاریوم روی محیط کشت اختصاصی CLA و با توجه به کلید های لسی و سومرل- گرلاخ و نیرنبرگ، گونه F. solani تشخیص داده شد. آزمایش بیماری زایی دو جدایه در شرایط آزمایشگاهی انجام گردید. هر دو گونه قارچ Fusarium solani و Rhizoctonia solani برای اولین بار از روی گیاه دارویی سنبل الطیب در ایران گزارش شده اند.

واژه های کلیدی: Rhizoctonia solani، Fusarium solani، پوسیدگی، سنبل الطیب، کرج

عنوان مقاله [English]

Disease of Rhizoctonia and Fusarium root and rhizome rot of Valerian medicinal plant in Karaj

نویسندگان [English]

  • mahdi ojiardibili
  • masood ahmadzadeh
  • abbas sharifi
  • mohammad javan
چکیده [English]

Abstract
Valerian medicinal plant (Valeriana officinalis) is a perennial succulent plant that is natural lenitive and good ingrained of diazepam. This study was conducted in order to identify the fungal agents of rhizome and root rot of valerian. Infected plant samples that showed the symptoms of rotting and necrosis were collected from Karaj and used in order to isolate disease agents. Symptomatic samples were sterilized with sodium hypochlorite (1%) and cultured on PDA medium in Petri dishes. Two fungal colonies grown from tissue segments and single hyphal tip or monoconidial isolates were obtained on PDA medium followed by incubation in dark. The fungal isolate identified as Rhizoctonia solani based on the following test. Staining was done for hyphae of Rhizoctonia isolate, number of nuclei in each cellule and hyphal diameter was determined. The hyphae contained several nuclei. Single spore culture, were obtained from macroconidia of Fusarium isolate. After 24 hours of incubation, single spores were transferred to selective medium, CLA, for detection of Fusarium isolates and also, were transferred to PDA medium for sufficient mass production of spores and sporulation. After 7 days colonies appeared as white cream on top and cream at the bottom of Petri plate with abundant micro and macro conidia. Based on morphology and dimension of conidia and also, production of chlamydospore, the fungus was identified as Fusarium solani. This is the first report of these fungi on V. officinalis in Iran.

Key words: Rhizoctonia solani, Fusarium solani, Rot, Valeriana officinalis, Karaj

CAPTCHA Image