تأثیر روش کم‌آبیاری بر خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker; Lepidoptera: Crambidae

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات برنج کشور

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده
آب، عنصر اصلی در تولید محصولات کشاورزی می‌باشد. بهره‌وری مطلوب از آب در کشوری مانند ایران با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، بسیار حایز اهمیت است. بررسی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری روی کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker, Lep.: Crambidae) به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیان آور برنج، گامی مهم در جهت استفاده‌ی بهینه از آب شیرین در چارچوب مدیریت محصولات زراعی محسوب می گردد. به همین منظور ویژگی‌های مختلفی شامل تعداد پنجه، آلودگی غلاف برگ، خشکیدگی جوانه‌ی مرکزی و خوشه‌های سفید شده در برنج رقم فجر مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش‌ها طی فصول بهار و تابستان 1382 و 1383 در شرایط کم‌آبیاری و در قالب دو سیستم کشت نشایی و خشکه‌کاری با هفت تیمار شامل رژیم‌های مختلف آبیاری و در سه تکرار با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مؤسسه‌ی تحقیقات برنج آمل انجام شد. بعد از آماده‌سازی زمین، در اوایل خردادماه، نشاهای رقم فجر به تعداد چهار عدد در هر کپه با فواصل 30×30 سانتی‌متر در کرت‌های آزمایشی به ابعاد 5 × 3 متر مربع کشت شدند. نمونه‌برداری‌ها در سه مرحله‌ی زمانی شامل سه و هشت هفته بعد از نشاکاری و ده روز پیش از رسیدن محصول و به صورت تصادفی انجام گردیدند. در این بررسی از هر کرت پنج بوته‌ی کامل انتخاب و سپس بوته‌های آلوده و سالم شمارش گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده، رژیم‌های مختلف آبیاری در هر دو سیستم‌ کشت نشایی و خشکه‌کاری بر ویژگی‌های مورد بررسی در این تحقیق اثر معنی‌دار نشان ندادند. به این ترتیب اعمال تغییر در مقدار آب مصرفی در مزارع برنج، تأثیر معنی‌دار در میزان خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه‌خوار برنج نشان نداد.

واژه‌های کلیدی: کم‌آبیاری، خشکه‌کاری، کشت نشایی، کرم ساقه‌خوار برنج، رقم فجر

عنوان مقاله [English]

Effect of Deficit Irrigation on Damage Caused by Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Crambidae

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Amooughlitabari 1
  • Hassan Ghahari 2
  • Behrouz Arabzadeh
1
2
چکیده [English]

Abstract
Water is a main factor in production of crops. Optimizing the usage of water is essential especially in Iran which is a dry and semi-dry country. Investigation on the effect of different irrigation treatments on Chilo suppressalis Walker (Lep.: Crambidae), as the most destructive rice pest, can be an efficient strategy in optimizing usage of water in Integrated Crop Management (ICM). In order to investigate on the influence of deficit irrigation on the performance of C. suppressalis, several factors including tiller number, leaf sheath infection, dead hearts and white heads were evaluated on Fajr variety. All the experiments were conducted in spring and summer of 2004 and 2005 in the Rice Research Institute of Amol base of deficit irrigation in two methods including dry seeded and transplanting. The experimental design was randomized complete block design with 7 treatments (various irrigation regimes) and 3 replications. After preparing of the nursery and paddy fields in mid May, 4 seedlings were sown in each hill with 30x30 cm interval and also for the plots 3x5 m2. The randomized samplings were conducted at three stages including three weeks after transplanting, eight weeks after transplanting and ten days before harvesting. In each stage, 5 hills were randomly selected from each plot and then infected and healthy tillers were counted. Data analysis indicated that different irrigation regimes had not significance effect on the mentioned characters in both methods, dry seeded and transplanting. Therefore, changing on the volume of used water in rice fields has not any effect on population density of C. suppressalis.

Key words: Deficit irrigation, Dry seeded, Transplanting, Chilo suppressalis, Fajr cultivar

CAPTCHA Image