تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشکده کشاورزی

3 موسسه گیاهپزشکی کشور

4 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر بافت خاک و درجه حرارت بر تجزیه آترازین در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علف‌های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش، بافت خاک در دو سطح (سبک و سنگین)، دما در سه سطح (10، 20 و 30 درجه سانتی‌گراد) و دوره‌های زمانی خواباندن نمونه‌ها در انکوباتور در 4 سطح (0، 20، 40، 60 روز) بودند. برای اختلاط خاک به آترازین از انحلال آترازین تجاری در متانول استفاده شد. نمونه‌های خاک به نسبت 50 میلی‌گرم آترازین در کیلوگرم خاک آلوده و غلظت باقیمانده آن توسط دستگاه HPLC اندازه گیری شد. نتایج حاکی از تأثیر معنی‌دار بافت خاک و دما بر سرعت تجزیه و نیمه عمر آترازین داشتند، بیشترین و کمترین سرعت تجزیه به ترتیب در خاک بافت سنگین در دمای 30 درجه سانتی گراد ودر خاک سبک در دمای 10 درجه سانتی گراد با ضرایب تجزیه 001/0 و 0077/0 میلی‌گرم در روز حاصل شد. نیمه عمر آترازین در خاک سنگین به طور معنی‌داری کمتر از خاک سبک بود، به طوریکه در دماهای 10، 20 و 30 درجه سانتی گراد نیمه عمر آن در خاک سبک به ترتیب 693، 5/364، 6/138 و در خاک سنگین به ترتیب 2/277، 5/157 و 90 روز بود. به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان دادند که ماندگاری آترازین در خاک بافت سنگین به مراتب کمتر از خاک بافت سبک است و روند سرعت تجزیه و تغییرات و نیمه عمر آترازین تحت تاثیر دماهای مختلف از قانون آرنیوس تبعیت می‌کند.

واژه های کلیدی: آترازین(ایترکس)، بافت خاک، دما، ماندگاری، نیمه عمر

عنوان مقاله [English]

Effect of soil texture and temperature on atrazine degradation and its half-life

نویسندگان [English]

  • ebrahim izadi 1
  • mohammad hasan rashed 2
  • eskandar zand 3
  • Mahdi nasiri mahalati 4
  • Amir Lakzian 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effects of soil texture and temperature on atrazine degradation, an experiment was conducted in completely randomized design with factorial arrangement and 3 replications. Experimental factors included, soil texture (sandy loam and silty clay), temperature(10, 20 and 30 oC) and 4 incubation periods(0, 20, 40 and 60 days). Soil was spiked with atrazine at a rate of 50 mg/kg soil and atrazine residue was measured with HPLC. Results showed that soil texture and temperature had significant effects on atrazine degradation rate.The highest and lowest degradation rate observed in clay soil(30 oC) and sandy soil (10 oC) with degradation rate coefficient of 0.0077 and 0.001, respectively. Atrazine half-life in clay soil was lower than sandy soil. At 10, 20 and 30 oC atrazine half-life was 693, 364.5 and 138.6 days for sandy soil and 277.2, 157.5 and 90 days for clay soil, respectively. Based on these results it is expected that atrazine persistence would be lower in clay soils with higher temperature.

Key Words: Atrazine (Aaterax), Soil texture, Temperature, Half-life, Persistence

CAPTCHA Image