معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 بخش گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج کشور-رشت

چکیده

چکیده
قارچ های اسکلرت دار یک گروه از بیمارگرهای مهم برنج هستند. گونه Rhizoctonia solani عامل سوختگی غلاف برنج از نظر اقتصادی یکی از مهمترین قارچ ها است که به دامنه وسیعی از گیاهان حمله می کند. پوسیدگی ساقه ناشی از Magnaporthe salvinii نیز با شدت های متفاوتی در استان گیلان رخ می دهد. در این تحقیق از مناطق مختلف استان گیلان 141 نمونه مشکوک به آلودگی به بیماری های منتسب به قارچ های اسکلرت دار برنج جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت چهار گونه قارچ به نام های Magnaporthe salvinii (Catt.) Krause & Webster (با آنامورف (Cavara) Hara Nakataea sigmoidea)،Sclerotium hydrophilum Sacc.، Rhizoctonia solani Kühn، و Rhizoctonia oryzae- sativae (Saw.) Mordue شناسایی شدند که گونه S. hydrophilum به عنوان گونه جدید برای فلور قارچ های ایران و گونه R. oryzae- sativae به عنوان گونه جدید بیماریزا از گیلان گزارش می شوند. R. solani و Magnaporthe salvinii قبلا از استان گیلان گزارش شده بودند. اگرچه گونه S. hydrophilum در برخی مناطق برنج خیز دنیا به عنوان بیمارگر روی برنج معرفی شده است اما توان بیماریزایی آن با مایه زنی بوته ها بر اساس اصول کخ و در شرایط آزمایشگاه توسط این قارچ اثبات نشد. نتایج آزمون‌های بیماریزایی برای سه گونه دیگر، بیماریزایی آنها را روی برنج به اثبات رساند.

واژه های کلیدی: قارچ، اسکلرت، برنج، عامل بیماریزا، Sclerotium ، Rhizoctonia

عنوان مقاله [English]

A survey of sclerogenic fungal pathogens of rice plant (Oryza sativa L.) in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • S J. 1
  • A. khodaparast 1
  • s E 1
  • F. Padasht Dehkaei 2
1 Faculty of Agriculture, University of Guilan
2
چکیده [English]

Abstract
Sclerogenic fungal pathogens, are among the most important diseases of rice plant. Sheath blight caused by Rhizoctonia solani is one of the economically important diseases that attack a wide range of hosts. Stem rot (Magnaporthe salvinii) has also been found with different severity in most fields of Guilan province. To determine sclerogenic fungal pathogens of rice plant, 141 isolates around Guilan province were collected and taxonomically studied. Four species viz R. solani Kuehn, R. oryzae- sativae (Mordue) Sawada, Sclerotium hydrophilum Saccardo and Magnaporthe salvinii (Catt.) Krause and Webster (Sclerotium oryzae Catt.) were identified. Sclerotium hydrophilum Saccardo and R. oryzae- sativae (Mordue) Sawada are new for Iran and Guilan province mycoflora, respectively. Although S. hydrophilum was reported as a pathogen on rice, we could not be able to verify pathogencity of this species in laboratory conditions according to Kokh's postulate. Pathogenecity tests showed that the other three species are pathogen on rice plant.

Key words: Fungi, Sclerotium, Rice, Pathogen, Rhizoctonia

CAPTCHA Image