شناسایی و تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی این ویروس در بهار و تابستان 1384 ازمناطق عمده سیب‌زمینی‌کاری استانهای خراسان شمالی و رضوی نمونه برداری صورت گرفت . نمونه های برگی که علائم موزائیک خفیف، پیچیدگی و براق‌شدن برگها را نشان می دادند، جمع آوری شده و در محفظه یخ به آزمایشگاه منتقل شدند. تعدادی غده نیز جمع‌آوری گردید که بعد از گذراندن دوره خواب در دمای 4 درجه سانتی‌گراد در سردخانه، در پاکتهای کاغذی در محیط آزمایشگاه جهت جوانه‌زنی قرار گرفتند. آلودگی نمونه‌های فوق با استفاده از آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA و آغازگرهای طراحی شده برای تکثیر ژن پروتئین پوششی (CP) در واکنش RT-PCR انجام گردید. استخراج RNA از نمونه‌های آلوده با استفاده از روش رسوب با PEG6000 انجام گردید و به دنبال آن آزمون RT جهت ساخت cDNA و پس از آن آزمون PCR انجام شد. الکتروفورز محصول PCR در ژل آگاروز 5/1 درصد، قطعه تکثیر شده bp 1100 مربوط به ژن کامل CP را در تمام نمونه‌های مورد آزمایش نشان داد. وجود ناحیه تکثیر شده مزبور در نمونه‌های آلوده نشان از آلودگی به PVA در مناطق بررسی‌شده دارد. تعیین دامنه میزبانی ویروس نیز در شرایط گلخانه بر روی سه گونه گیاهی شامل توتون (Nicotiana abacum var samsun)، توتون (Nicotiana tabacum var Turkish)، گوجه‌فرنگی (Lycopersicum esculentum) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین پراکنش این ویروس نمونه برداری تصادفی از مزارع حومه شهرستانهای مشهد، چناران ،قوچان، شیروان، بجنورد، فاروج، تربت حیدریه، تربت جام، فریمان، کاشمر، اسفراین و نیشابور به عمل آمد و سپس با استفاده از آزمون DAS-ELISA میزان پراکنش این ویروس در مناطق ذکر شده بررسی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مزارع حومه کاشمر آلوده به این ویروس می باشند و در مزارع سایر شهرستانها آلودگی مشاهده نگردید. این اولین گزارش از وجود ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی : ویروس A سیب‌زمینی، شناسایی، دامنه میزبانی، DAS-ELISA، RT-PCR

عنوان مقاله [English]

Identification and determination of distribution of potato virus A in Northern and Razavi Khorasan provinces using serological and molecular methods

نویسندگان [English]

  • M Naghibzadeh
  • B J
  • M. Falahati Rastegar
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Potato virus A (PVA) is one of the members of genus potyvirus. PVA particles are straight to slightly flexuous rods and contain of single stranded RNA. In the spring and summer of 2005, sampling accomplished to determine potato virus A from potato fields in Northern and Razavi Khorasan provinces. Samples with mosaic, shining and rolling of leaves carried in ice chamber to Laboratory for identification and further studies. Some tubers were also collected. After tubers passed dormancy period at 4ºC they were transferred to laboratory to germinate. To detect PVA in collected samples, bioassays, serological and molecular methods such as ELISA and RT-PCR were used. Total RNA was extracted from infected samples by using PEG6000 precipitation method and cDNA was constructed. PCR was performed with specific primers from coat protein region. After electrophoresis on 1.5% agarose, the band of 1100 bp was detected. This amplified region was specific for CP PVA. Host range study of the virus was investigated in greenhouse on three species of host plant. To investigate distribution of the virus, the samples were collected randomly from potato fields located at Mashhad, Chenaran, Shirvan, Ghoochan, Faroodje, Bojnourd, Fariman, Kashmar, Esfarayen, Neishabour, Torbat Jam and Torbat-e- Heydariyeh and tested by DAS-ELISA method. Fields of Kashmar were infected with PVA in different proportions but no infections were observed in other tested fields of the region. This is the first report from existence of PVA in Northern and Razavi Khorasan provinces

Key words : Potato virus A, Identification, Host rang, DAS-ELISA, RT-PCR

CAPTCHA Image