بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولیعصر رفسنجان

2 دانشکده کشاورزی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تاثیر میزان نیتروژن و دوره‌های زمانی تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)، آزمایشی در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اول، میزان نیتروژن (184 و 368 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم دوره رقابت ذرت با علف‌های هرز بر مبنای مراحل رشدی ذرت بود. این دوره‌ها شامل سه سطح عاری از علف‌های هرز تا مراحل 4، 8 و 12برگی ذرت و سه سطح آلوده به علف‌های هرز تا مراحل4، 8 و 12 برگی ذرت بود. دو سطح دیگر شامل کرت‌های عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز تا پایان دوره رشد ذرت نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. در این آزمایش تاثیر تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت معنی دار بود و با افزایش مدت زمان تداخل علف‌های هرز عملکرد دانه کاهش یافت. اما افزایش میزان نیتروژن از 184 کیلوگرم در هکتار به 368 کیلوگرم در هکتار تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ذرت نداشت و در مواردی (تیمارهای آلوده تا 12 برگی و تداخل تمام فصل) به دلیل فشار زیاد رقابت از سوی علف‌های هرز، افزایش نیتروژن موجب کاهش عملکرد دانه ذرت شد.

واژه‌های کلیدی: رقابت علف‌های هرز، عملکرد دانه، عناصر غذایی، کاهش عملکرد

عنوان مقاله [English]

The influence of nitrogen and weed interference periods on corn

نویسندگان [English]

  • ahmad hosseini 1
  • mohammad hasan rashed 2
  • Mahdi nasiri mahalati 3
  • K Hajmohammadnia Ghalibaf 4
4 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the influence of nitrogen application and duration of weed interference on corn (Zea mays L.) yield and yield components, a field study was conducted in 2004 at the Ferdowsi University of Mashhad Research Field. The experimental design was a randomized complete block with a factorial treatment arrangement replicated three times. Nitrogen fertilizer was applied at rates equivalent to 184 and 368 kg N ha-1. A quantitative series of treatments of both increasing duration of weed interference and length of weed-free period were included in each nitrogen level. Results of this study showed that duration of weed interference had a significant effect on corn yield and yield components, reducing corn yield as duration of weed interference increased. Increasing nitrogen rate had no significant effect on corn yield, but in two cases of weed interference (weed infested until 12 leaf stage and weed infestation throughout the season), increasing nitrogen resulted in decreased corn yield, likely due to the higher weed competition.

Key words: Maize, Nutrients, Weed competition, Yield loss

CAPTCHA Image