شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
قارچ پلی میکسا بتا (Polymyxa betae) از پارازیتهای اجباری و انتشار جهانی دارد. این قارچ خاکزاد و پارازیت داخلی ریشه برخی گیاهان مانند اعضاء خانواده های خرفه (Portulaceae)، سلمه (Chenopodiaceae)، تاج خروسیان (Amaranthaceae) و ناقل تعدادی از ویروسهای بیماریزای گیاهی از جمله ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند(BNYVV) می باشد. این ویروس از لحاظ اقتصادی از مهمترین ویروسهای آلوده کننده چغندرقند است. اسپورهای این قارچ قادرند سالها در خاک خشک باقی بمانند. با توجه به اهمیت این ویروس، در تابستان 1384 اقدام به جمع آوری خاک و نمونه‌‌های مشکوک به آلودگی از مزارع چغندرکاری استان گردید و تعداد 48 نمونه از مزارع تربت حیدریه، چناران، نیشابور، فریمان و بجنورد جمع آوری شد. به منظور تشخیص ویروس BNYVV از آزمون داس الایزا (DAS-ELISA) استفاده گردید. از آزمون طعمه گذاری در خاک جهت جداسازی قارچ مورد نظر از خاک استفاده شد. شش هفته بعد ریشه ها از خاک خارج و پس از شستشو با آب در هیدروکسید پتاسیم 10درصد قرار داده شد. سپس قطعاتی از آنها جهت مشاهده فرم پایدار قارچ با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. استفاده از میکروسکوپ نوری جهت تعیین پلی میکسا بتا به علت اشکال در رویت فرمهای نابالغ و کوچک و عدم تمایز بین زئوسپورانژیومها و اسپورهای مقاوم سایر قارچها غیر قابل اطمینان و زمان بر است. بنابراین استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز به عنوان روشی سریع و دقیق مورد استفاده قرار گرفت. برای استخراج آر. ان. اِ از غده‌های نمونه‌های آلوده از روش رسوب با PEG6000 استفاده شد و بدنبال آن نسخه برداری به طریق وارونه (RT-PCR) جهت ساخت cDNA با استفاده از آغازگر اختصاصی ژنوم قارچ انجام پذیرفت. آزمون پی. سی. آر با استفاده از آغازگرهای اختصاصی رفت و برگشت ژنوم این قارچ بر اساس داده های مونیه و همکاران صورت گرفت. الکتروفورز محصول پی. سی. آر در ژل پلی اکریل آمید 5 درصد و نیز آگارز 5/1 درصد تکثیر قطعه ای به اندازه 170 جفت باز را تایید نمود که نشانگر آلودگی نمونه ها به قارچ پلی میکسا بتا بود. با بکار گیری این روش ردیابی قارچ پلی میکسا بتا به طور مستقیم از آر. ان. اِ استخراجی امکان پذیر می باشد.

واژه های کلیدی: پلی میکسا بتا، ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (BNYVV)، آزمون داس الیزا، واکنش زنجیره ای پلیمراز

عنوان مقاله [English]

Detection of Polymyxa betae in sugar beet roots using RT-PCR method in Razavi Khorasan province

نویسندگان [English]

  • S. Gharouni 1
  • B J 2
  • M. Falahati Rastegar 2
  • F Tabasinezhad 3
1 Ph. D. Student, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 M. SC Student, Department of Crop Protection, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Polymyxa betae is an obligate parasite and has a worldwide distribution. This fungus is a soil-borne root endoparasite in some plant families such as Portulaceae, Chenopodiaceae and Amaranthaceae. This fungus is the vector of many plant viruses such as Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) which causes the disease known as rhizomania. BNYVV is the most economical important viral diseases of sugar beet. Resting spores of P.betae can survive in soil for many years. For detection of this fungus in Razavi Khorasan province, in summer of 2005, soil samples and plants with rhizomania symptoms were collected from the sugar beet fields. Infection of samples with BNYVV was confirmed by DAS-ELISA. Baiting technique was used for isolation of the fungus. Six-week old plant roots were taken from soil, washed and stained with KOH 10% for 30 minutes and roots were examined for the presence of resting spores under light microscope. Due to difficulty in observing the immature resting spores of the fungus and distinction between zoosporangium and resting spores of other fungi by light microscope, PCR technique was used to the detection of the fungus. Total RNA was extracted from roots of infected samples using PEG6000 precipitation method and cDNA was made using fungus specific forward primer. PCR was performed with the specific forward and reverse primers. After electrophoresis on 1.5% agarose gel and 5% polyacrylamid gel, the band of 170 bp was detected. This amplified region is specific for P.betae.

Key words: Polymyxa betae, Beet necrotic yellow vein virus, DAS-ELISA, Polymerase Chain Reaction

CAPTCHA Image