دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 60، شهریور 1402، صفحه 105-228 

مقالات پژوهشی

شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان

صفحه 105-117

10.22067/jpp.2023.78347.1100

زینب زارع؛ سیداسماعیل رضوی؛ کامران رهنما؛ عبدالحسین طاهری؛ جاوید قرخلو