بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه ای و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز چمنکاری های بوستانهای مناطق 22 گانه شهر تهران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار، بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

سرانه فضای سبز درون شهری شهر تهران به ازای هر نفر 5/15 متر مربع می باشد. جهت حفظ و افزایش میزان سرانه فضای سبز و رسیدن آن به حد استاندارد جهانی یکی از عوامل تاثیر گذار مدیریت صحیح علف های هرز در فضای سبز می باشد. لذا به منظور ارزیابی، تعیین تنوع، تراکم، غالبیت و نقشه پراکنش علف های هرز در شهر تهران تحقیقی در سالهای 94-1393 در بوستانهای 22 منطقه تهران انجام شد. نمونه برداری ها در فصل تابستان انجام شد. سپس با استفاده از روش سیستمیک W علف های هرز به تفکیک جنس و گونه شناسایی و شمارش شدند. و در نهایت فراوانی، یکنواختی، میانگین تراکم بوته ها و شاخص غالبیت محاسبه گردید. جهت تهیه نقشه پراکنش علف های هرز نیز از نرم افزار Arcgis و Arcmap استفاده شد. در مجموع پژوهش فوق ، تعداد 52 گونه علف هرز از 21 خانواده گیاهی در سطح شهر تهران شناسایی شد. از نظر تراکم علف های هرز، بوستان های متعلق به مناطق 17 و 16 به ترتیب با 38/34 و 25/24 بوته در متربع بیشترین و بوستان های مناطق 5، 12، 20 و 21 به ترتیب با 7، 05/9، 31/9 و 55/9 بوته در مترمربع کمترین تراکم علف های هرز را دارا بودند. از 52 گونه شناسایی شده، 27 گونه (51%) به چهار خانواده کاسنی (Asnmnmnteraceae)، گرامینه (Poaceae)، بقولات (Fabaceae) و اسفناج (Chenopodiaceae) تعلق داشتند. این چهار خانواده به ترتیب با 10، 7، 6 و 4 گونه بیشترین تنوع را در سطح چمنکاری های شهر تهران داشتند. از نظر چرخه زندگی ، 28 گونه یکساله، 18 گونه چند ساله ، 2 گونه دوساله، 2 گونه یکساله و دوساله، 1 گونه دوساله و چندساله و دوگونه یکساله و دوساله و چندساله در چمنکاری های شهر تهران شناسایی شدند. در بین گونه های شناسایی شده 45 گونه پهن برگ، 7 گونه باریک برگ (6 گونه گراس و یک گونه از سایر باریک برگ ها) شناسایی شدند. از نظر شاخص وفور (AI)، علف های هرز گل قاصد (Taraxacum officinale L.)، بارهنگ (Plantago major L.)، هفت بند پا کوتاه (Polygonum patulum M. Bieb) و پنجه مرغی (Cynodon dactylon (L.) Pers) به ترتیب به عنوان علف های هرز غالب چمنکاری های شهر تهران شناخته شدند. بوستانهای مناطق 15، 18، 21، 16، 12، 11 و 14 به ترتیب با مقادیر03/2، 22/2، 26/2، 3/2، 31/2، 34/2 و 36/2 کمترین میزان تنوع (غنای گونه ای) را داشتند و بوستانهای مناطق 2، 1 و 19 به ترتتیب با مقادیر 52/3، 06/3 و 99/2 بیشترین میزان تنوع گونه ای را داشتند.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on structure of communities and diversity of species, and providing pattern of distribution of weeds in turfgrass of 22 districts of Tehran’s parks

نویسندگان [English]

  • ali lashkari 1
  • Mehdi Rastgo 2
  • Mehdi Minbash Moeini 3
  • Ali Ghanbari 2
  • mohammad hasan rashed mohassel 2
1 Ferdowsi university of Mashhad International Campus
2 Ferdowsi university Mashhad
3 Associates Professor of Department of Weed Research, Plant Pest and Disease Research Institute, AREEO, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction

The everyday increasing of the population has resulted in the expansion of the cities and density of the population so the Pressure has intensified on the use of application services especially green space services. This is due to the fixed area of green space in comparison to increasing population density which has resulted in increasing usage of green space and decreasing efficiency of ecological and recreational functions of it. Tehran, in terms of extent, is the 26th megacity of the world. Tehran’s urban greenspace per capita is 15.5 square meters per person (Statistical yearbook of Tehran (2015). One of the affecting factors to maintain and increase the amount of greenspace and to reach up to international standards per capita is proper management of weeds in the greenspace. A research has been conducted in parks of 22 districts of Tehran in order to assess, specify diversity, density, dominance and distribution map of weeds in Tehran.

Material and methods

The above research has been conducted in years 2014-2015 in 48 parks of 22 districts of Tehran. Sampling has been conducted in summer using W systematic method. The parks in each area were chosen according to the extent of green space in the area, the location of the park in the area (whether the park was in the suburbs of Tehran or other parts of the area) and according to the three following scales. In the 5 acre parks, 10 samples, 6 to 15 acre parks, 15 samples and in 16 and more than 16 acre parks 25 samples were taken. In the 5 acre parks, 25 meters, 6 to 15 acre parks, 40 meters and in 60 and more than 60 acre parks 70 meters of margin was considered for each park. Weeds of each quadrat were identified and counted according to their species. Then according to W systemic method weeds were separated and counted according to their species. And finally, using Thomas equations (1985), their frequency, uniformity, average aggregation and dominance index were calculated. In order to create distribution map of weeds Arcgis and Arcmap soft-wares were used. Shannon-Wiener and uniformity indexes were calculated for all parks. For comparing and grouping 22 districts, cluster analysis was performed using Pc-ord software.

Results and discussion

A total of 52 weed species from 21 families were observed in parks of Tehran. Maximum weed densities were found in the Region 17 and Region 16 with 34.38 and 36.25 plant/m2, respectively and minimum in the region 5, 12, 20, 21 with 5.7,9.05, 9.31 and 9.55 plant/ m2, respectively. The 28 species of 51 species belonging to four major families, Asteraceae,Poaceae, Fabaceae, and Chenopodiaceae, with 10, 7, 6 and 4 species, respectively. Lion′s tooth (Taraxacum officinale), greaet plantain (Plantago major), knotweed (Polygonum patulum) and bermuda grass (Cynodon dactylon) were dominant species based on a abundance index (AI). Regions park of 2, 1, 19 with 3.52, 3.06 and 2.99 respectively, had maximum diversity in weed community and regions park of 15, 18, 21, 16, 12, 11 and 14 with 2.03, 2.22, 2.26, 2.30, 2.31, 2.34 and 2.36 respectively had minimum diversity. Also presence of Beggarticks (Bidens parviflora Willd), garden anchusa (Anchusa italica Retz), garden orache (Atriplex hortensis L.), common reed ((Phragmmites austrialis (Cav.) Trin exsteud), ribwort plantain (Plantago lanceoleta L.), nappola minor (Xanthium brasilicum), yellow sweet clover (Mellilotus officnalis L. Desr), common mallow (Malva sylvestris L.) weeds in some specific areas makes it necessary to observe and control these weeds to stop their reproduction in these specific area and expansion of infected seeds from these areas to other areas of Tehran. . Lion′s tooth distribution maps showed that the highest plant density above regions 21, 18, 16, 17, 19 and the lowest density in regions 4, 1, 5, 22 , 3 there.

Conclusion

The determination of number, type, species and life cycle of weeds in Tehran, allows detailed plan to manage and reduce weeds damages and using integrated pest management method it is possible to take the best actions in order to reduce weeds and stop them from spreading from one area to another. Also close monitoring and precise control of combined soil and manure used in lawns of Tehran is effective in reducing the density of weeds in different areas.

CAPTCHA Image