ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و نقشه پراکنش علف‌های هرز در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

سرانه فضای سبز درون شهری در تهران 5/15 متر مربع می‌باشد. از عوامل تأثیرگذار جهت حفظ و افزایش این میزان، و رسیدن آن به حد استاندارد جهانی (25 متر مربع)، مدیریت صحیح علف‌های هرز می‌باشد. مدیریت مناسب علف‌های‏هرز مستلزم شناخت کافی از ساختار جوامع، تنوع، شاخص‏های جمعیتی و نحوه پراکنش آنها می‏باشد. در همین راستا تحقیقی در سال‌های 94-1393 در چمن‌کاری بوستان‌های 22 منطقه شهر تهران انجام شد. نمونه‌برداری در فصل تابستان و با استفاده از روش سیستماتیک W انجام و علف‌های هرز به تفکیک جنس و گونه شناسایی و شمارش شدند. فواصل نقاط نمونه‏برداری بین 5 تا 40 قدم بر روی هر بازوی W با توجه به قطعات موجود در فضای سبز در نظر گرفته شد و در مجموع 60 نقطه بر روی هر قطعه W در نظر گرفته شد و 60 کادر به ابعاد 1 × 1 متر در نظر گرفته شد. مختصات جغرافیایی همه چمن‌کاری بوستان‌ها که شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا بود با یک دستگاه GPS دقیق ثبت‌شده و در فرم‌های مربوطه یادداشت شد. در نهایت فراوانی، یکنواختی، میانگین تراکم شاخص غالبیت گونه‌ها محاسبه شد. جهت تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز نیز از نرم‌افزار ArcGis و ArcMap استفاده شد. در مجموع، تعداد 52 گونه علف هرز از 21 تیره گیاهی در سطح شهر تهران شناسایی شد. از نظر تراکم علف‌های هرز، چمن‌کاری بوستان‌های متعلق به مناطق 17 و 16 به‌ترتیب با 38/34 و 25/24 بوته در متربع بیشترین و چمن‌کاری بوستان‌های مناطق 5، 12، 20 و 21 به‌ترتیب با 7، 05/9، 31/9 و 55/9 بوته در متر مربع کمترین تراکم علف‌های هرز را دارا بودند. از 52 گونه شناسایی شده، 27 گونه (51%) به چهار تیره کاسنی (Asteraceae)، گندمیان (Poaceae)، بقولات (Fabaceae) و اسفناج (Chenopodiaceae) تعلق داشتند. این چهار تیره به‌ترتیب با 10، 7، 6 و 4 گونه بیشترین تنوع را در سطح چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهران داشتند. از نظر چرخه زندگی، 32 گونه یکساله، 18 گونه چند ساله، 2 گونه دوساله، در چمن‌کاری بوستان‌های شهر تهران شناسایی شدند. در بین گونه‌ها، 45 گونه پهن برگ و 7 گونه باریک برگ (6 گونه گراس و یک گونه از سایر باریک برگ‌ها) بودند. از نظر شاخص وفور (AI)، علف‌های هرز گل قاصد (Taraxacum officinale L.)، هفت‌بند پا کوتاه (Polygonum patulum M. Bieb)، بارهنگ (Plantago major L.)، شیرتیغک رطوبت پسند (Sonchus oleraceus L.) و پنجه مرغی (Cynodon dactylon (L.) Pers) به‌ترتیب با شاخص‌های غالبیت 24/164، 57/144، 07/143، 76/124 و 27/138 به‌عنوان علف‌های هرز غالب چمن‌کاری‌های شهر تهران شناخته شدند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Community Structure, Species Diversity and Weed Distribution Map in Turfgrass of Tehran City Parks

نویسندگان [English]

 • A. Lashkari 1
 • M. Rastgoo 1
 • M. Minbashi Moeini 2
 • A. Ghanbari 1
1 Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Weed Research, Plant Pest and Disease Research Institute, AREEO, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Tehran, in terms of extent, is the 26th megacity of the world. Tehran’s urban green landscape per capita is 15.5 square meters per person. Weeds annually financially damage green landscapes in Tehran, the cost of weed management in a lawn is 1500 rials per square meter. One of the tools and methods that can improve weed management is to map their distribution. These map help researchers. 1- Areas affected by the population of different species. 2- Identify areas of the invasive weed infested areas. So far, the study of community structure and species diversity in weeds in the green space of Mashhad, Khorshid park Mashhad, and grass fields of Shiraz University have been done, but a similar research has not been done in Tehran. A research was conducted in parks of 22 districts of Tehran in order to assess, specify diversity, density, dominance and distribution map of weeds in Tehran.
 
Materials and Methods
This study was conducted in years 2014-2015 in 48 parks of 22 districts of Tehran. Sampling was conducted in summer using W systematic method. The parks in each area were chosen according to the extent of green area, the location of the park in the twon (whether the park was in the suburbs of Tehran or other parts of the area) and according to the three following scales. In the 5 hectare parks, 10 samples, 6 to 15 hectare parks, 15 samples and in 16 and more than 16 hectare parks 25 samples were taken. In the 5 hectare parks, 25 meters, 6 to 15 hectare parks, 40 meters and in 60 and more than 60 hectare parks 70 meters of margin was considered for each park. Latitude, longitude and altitude were recorded. Weeds of each quadrat were identified and counted according to their species and finally, using Thomas equations (1985), their frequency, uniformity, average aggregation and dominance index were calculated. In order to create distribution map of weeds Arcgis and Arcmap soft-wares were used for determine the distribution of dominant species of weeds and other species in the city of Tehran. Shannon-Wiener and uniformity indexes were calculated for all parks. For comparing and grouping 22 districts, cluster analysis was performed using SPSS software.
 
Results and Discussion
 A total of 52 weed species from 21 families were observed. Maximum weed densities respectively were found in the Region 17 and Region 16 with 34.38 and 36.25 plant/m2. The 28 species of 52 species belonging to four families, Asteraceae,Poaceae, Fabaceae, and Chenopodiaceae, with 10, 7, 6 and 4 species, respectively. Based on a abundance index (AI). Lion′s tooth (Taraxacum officinale), knotweed (Polygonum patulum), greaet plantain (Plantago major), bermuda grass (Cynodon dactylon) and Sow thistle (Sonchus oleraceus) were dominant species. Parks in district 2 with 3.30 had maximum diversity in weed community and parks in districts 15, 21, 11, 18, 12, 14, 3 with 2.25, 2.25, 2.25, 2.19, 2.31, 2.33, 2.12, respectively had minimum diversity. Also presence of Beggarticks (Bidens parviflora Willd), garden anchusa (Anchusa italic Retz), garden orache (Atriple hortensisL.), common reed ((Phragmmites austrialis (Cav.) Trinexsteud), ribwort plantain (Plantago lanceoleta L.), nappola minor (Xanthium brasilicum), yellow sweet clover (Mellilotus officnalis L. Desr), common mallow (Malva sylvestrisL.) weeds in some specific areas makes it necessary to control these weeds to stop their reproduction in these specific area and expansion of infected seeds from these areas to other areas of Tehran. Lion′s tooth distribution maps, as the most dominant broad leaf weed showed that the highest plant density above regions 21, 18, 16, 17, 19 and the lowest density in regions 4, 1, 5, 22, 3 there. Bermuda grass distribution maps, as the most dominant weed of slim leaf showed that the highest plant density above regions 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21 and the lowest density in regions 12, 13 there.
 
Conclusion
Determination of density, type, species and life cycle of weeds in Tehran parks, allows to manage and reduce weeds damages and also by using integrated weed management system it is possible for better management and reduce weeds population and stop spreading of them from one area to another. Also close monitoring and precise management of other parameters such as soil and manure is effective in reducing the population of weeds in all areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Density
 • Lion′s tooth (Taraxacum officinale)
 • Shannon–Wiener index
 • Uniformity index
 • (2017). Statistical Yearbook of Tehran. Publications information and communication technology organization of Tehran municipality. (In Persian)
 • Booth, B.D., Murphy, S.D., & Swanton, C.J. (2003). Weed Ecology in Natural and Agricultural Systems. CABI Publishing.
 • Busey, P. (2003). Cultural management of weeds in turfgrass: A review. Crop Science, 43, 1899-1911. https://doi.org/10.2135/cropsci2003.1899
 • Esmaili, S., & Salehi, H. (2009). Floristic composition of weed community in turfgrass fields of Bajgah, Iran. Iranian Journal of Weed Science, 5, 55-64.
 • Hasannejad, S., Alizadeh, H.M., Mozafarian, V., Chayichy, M.R., & Minbashi Moeini, M. (2009). Survey of density and abundance for Barely field’s Weeds in Azarbayjan shargi province. Journal of Weeds Iran, 5, 69-90. (In Persian with English abstract)
 • Karimi, H. (2007). Iranian Culture Culture. Forth volume. Iranian agriculture science publishing, Tehran. (In Persian)
 • Karimi, H. (2008). Iranian Culture Culture. Fifth volume. Iranian agriculture science publishing, Tehran. (In Persian)
 • Lak, M.R., Minbashi Moeini, M., & Hatamabadi Farahani, M. (2012). Weed irrigated wheat fields in markazi province using the system GIS. Journal of Modern Agriculture, 4, 315-331. (In Persian with English abstract)
 • McCully, K.V., Sampson, M.G., & Watson, A.K. (1991). Weed survey of Nova Scotia, Lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium) fields. Weed Science, 39, 180-185. https://doi.org/10.1017/S0043174500071447  
 • Mesdaghi, M. (2005). Plant Ecology. University of Mashhad Publishing. (In Persian)
 • Minbashi Moeini, M., Baghestani, M.A., & Rahimian Mashhadi, H.R. (2008). Introducing an abundance index for assessing weed flora in survey studies. Weed Biology and Management, 8, 172-180. https://doi.org/1111/j.1445-6664.2008.00293.x
 • Mozaffarian, V. (2007). A Dictionary of Iranian Plants Names. Farhange moaser publishing. (In Persian)
 • Najafi, H., & Baghestani, M.A. (2010). Recognizing and Managing Weeds in Parks and Urban Greenspaces. Ministry of jihad agriculture agricultural research, education organization Irainian research institute of plant protection. (In Persian)
 • Rashed Mohassel, M.H., Nagafi, H., & Dokhtakbarzadeh, M. (2009). Biology and Weeds control. University of Mashhad Publishing. (In Persian)
 • Sanjari, S. (2012). Guidance of Usage of Arcgis 10. Abed publishers. (In Persian)
 • Thomas, A.G., & Dale, M.R.T. (1991). Weed community structure in spring-seeded crops in Manitoba. Plant Science, 71, 1069-1080. https://doi.org/10.4141/cjps91-149
 • Thomas, A.G. (1985). Weed survey system used in Saskatchewan for cereal and oilseed crops. Weed Science, 33, 34-43.
 • Uddin, K.M., Juraimi, A.S., Begum, M., Rahim, A.A., & Othman, R. (2009). Floristic composition of weed community in turfgrass area of west peninsular Malaysia. International Journal of Agricultural Biology, 11, 13-20.
 • Veisi, M., Rahimian, H., Alizadeh, H., Minbashi, M., & Oveisi, M.(2016). Survey of associations among soil properties and climatic factors on weed distribution in wheat (Triticum aestivum ) in Kermanshah province. Journal of Agroecology, 8, 197-211. (In Persian with English abstract)
CAPTCHA Image